Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr Rozalii Czoik

  Curriculum vitae

  • 1981 – tytuł Magistra Chemii po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich w zakresie chemii (specjalność podstawowa i stosowana), Wydział Mat–Fiz–Chem. Uniwersytet Śląski, Katowice
  • 1981 – 1991 pracownik inżynieryjno–techniczny, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • 1991 – 1999 asystent naukowo-dydaktyczny, Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • 2000 – stopień naukowy Doktora Nauk Chemicznych, Wydział Mat–Fiz–Chem. Uniwersytet Śląski, Katowice Temat rozprawy doktorskiej: Związki kompleksowe wybranych zasad N–donorowych i kwasów karboksylowych z jonami rtęci(II) w roztworach wodnych i wodno-metanolowych.
  • 2000 – obecnie: adiunkt, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

  Główne zainteresowania naukowe

  • spektroskopia optyczna
  • badania właściwości optycznych kompleksów metali z barwnikami organicznymi znajdującymi zastosowanie, jako sondy i sensory w optoelektronice
  • metody elektrochemiczne: potencjometria i konduktometria
  • chemia koordynacyjna
  • badania właściwości kompleksotwórczych wybranych ligandów organicznych (głównie aktywnych biologicznie) względem jonów Hg(II), Ag(I), (Cu (II), Co(II), Ni(II), Mn(II)), wyznaczanie składu i stałych trwałości kompleksów tworzących się w badanych układach oraz wartości stałych dysocjacji kwasowo-zasadowych ligandów (badania w środowisku wodnym i wodno-organicznym; pomiary metodą potencjometryczną; obliczanie stałych równowag badanych reakcji metodami graficznymi (m.in. metody Bjerruma, Olerupa, Rossotich) i numerycznymi z wykorzystaniem programów BEST, PKAS opracowanych przez E. Martella i J. Motekaitisa oraz HYPERQUAD P. Gansa

  Patenty i zgłoszenia patentowe

  1. W.A. Pisarski, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik Sposób otrzymywania nanokryształów fluorkowych PbF2 zawierających trójwartościowe jony europu w materiałach uzyskiwanych metoda zol-żel
   Numer zgłoszenia: P 397437

  Lista opublikowanych artykułów

  1. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, M. Żądło, and W. A. Pisarski Ultraviolet-to-visible downconversion luminescence in solgel oxyfluoride glass ceramics containing Eu3+:GdF3 nanocrystals, Optics Letters 39 (2014) 3181-3184
  2. B. Szpikowska-Sroka, M. Żądło, R. Czoik, L. Żur, W. A. Pisarski, Energy transfer from Gd3+ to Eu3+ in silica xerogels, Journal of Luminescence, 154 (2014) 290-293
  3. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski, Emission of Eu3+ in sol-gel oxyfluoride glass materials obtained by different preparation methods, Journal of Rare Earths, 32 (2014) 269-272
  4. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, A. S. Swinarew, M. Żądło, W. A. Pisarski, Long-lived emission from Eu3+:PbF2 nanocrystals distributed into sol–gel silica glass, Journal of Sol-Gel Science and Technology 68 (2) (2013) 278-283
   IF = 1.660
  5. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, "Luminescence investigation of Fe (III) - Rhodamine B complexes obtained by solvent extraction, Journal of Luminescence, 139 (2013) 35-39
  6. K. Pytlakowska, P. Zerzucha, and R. Czoik Influence of Mixed Cationic-nonionic Surfactant Systems on the Spectral Properties of C.I. Mordant Blue 29 and Its Complexes with Iron(III), Analytical Sciences, Vol. 27 (5),555-560 (2011).
  7. R. Czoik, E. Fijałkowska "Potencjometryczne wyznaczanie stałych trwałości kompleksów Hg(II) z kwasem glutaminowym oraz glutaminą." Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, Katowice 2010, ISBN 978-923421-2-7
  8. R. Czoik, K. Kuś "Związki kompleksowe Hg(II) z halogenopochodnymi kwasu octowego." Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, Katowice 2010, ISBN 978-923421-2-7
  9. R. Czoik, I. Michalska "Trwałość prostych i złożonych kompleksów Ag(I) z wybranymi ligandami organicznymi." Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, Katowice 2009, ISBN 978-83-60367-45-2
  10. R. Czoik, A. Heintz, E. John, W. Marczak "Complex of silver with histidine and imidazole investigated by the calorimetric and potentiometric methods." Acta Physica Polonica A, 114; 49 - 54 (2008).
  11. R. Czoik, J. Mentelska "Potencjometryczne wyznaczanie stałych trwałości kompleksów Hg(II) z wybranymi ligandami organicznymi." Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, Katowice 2008, ISBN 83-923421-0-0
  12. R. Czoik, A. Słaboń "Związki kompleksowe Ag(I) i Hg(II) z ß-fenylo-?-alaniną" Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, GTPN, Katowice 2008, ISBN 83-923421-0-0
  13. E. John, R. Czoik, M. Pędras "The effect of 2,2'-bipyridyne (1,10-phenanthro-line) on the stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with Acetic, Methoxyacetic, Phenylacetic and Cyclohexylacetic Acids". Polish J. Chem., 80, 1419 - 1423, (2006).
  14. R. Czoik, E. John "Stability of Hg(II) complexes with derivatives of propionic acid". Annals of the Polish Chemical Society, Vol.3, 217-220, (2004).
  15. E. John, R. Czoik, M. Pędras "Stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with methoxyacetic, phenylacetic and cyclohexylacetic acids". Polish J. Chem., 78, 309 - 313, (2004).
  16. E. John, R. Czoik, M. Adamczyk "The remarks on the application of glass electrode to the determination of the equilibrium constants". Annals of the Polish Chemical Society, 157, (2001).
  17. R. Czoik, E. John "Complexes of Hg(II) with carboxylic acids in water and water-methanol solutions". Polish J. Chem., 75, 1081 - 1085, (2001).
  18. R. Czoik, E. John "Potentiometric studies on Ag(I) and Hg(II) complexes with aliphatic amines in water and water-methanol solutions". Polish J. Chem., 73, 739 - 742, (1999).
  19. E. John, R. Czoik "Stability of chelate complexes of cobalt (II) and nickel (II) with hydroxy acids". Polish J. Chem., 71, 400 - 402, (1997).
  20. R. Czoik, E. John "Stability of Hg(II) complex compounds with aliphatic amines and imidazole". Bulgarian Chemical Communications, Vol. 29, No. 2, 285-292, (1996 / 1977).
  21. R. Czoik, E. John "Potentiometric studies on Ag(I) complexes with aliphatic amines and imidazole". Bulgarian Chemical Communications, Vol. 28, No 1, 196 - 203, (1995)

  Artykuły w przygotowaniu, w druku lub wysłane do recenzji

  1. J. Połedniok, J. Orzeł, J. Gałeczka, R. Czoik, Highly Sensitive Spectrophotometric Method for Gallium Determination with Chromazurol S in the Presence of Mixed Cationic-Nonionic Surfactants and its Application in Plant Analysis, Communications in Soil Science and Plant Analysis

  Lista posterów i komunikatów ustnych

  1. R. Czoik, E. John "Badania trwałości związków kompleksowych Ag(I) z zasadami organicznymi". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Toruń, 8-11 wrzesień 1993 r.
  2. E. John, R. Czoik, P. Mikołajewicz "Potentiometric studies on Hg(II) complexes with aliphatic amines". 49 Zjazd Chemickych Spolocnosti, Bratysława, 4-7 wrzesień 1995 r.
  3. R. Czoik, E. John "Badania trwałości kompleksów Ag(I) z kwasami karboksylowymi". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Lublin, 25-28 wrzesień 1995 r.
  4. R. Czoik, E. John, P. Mikołajewicz "Potencjometryczne badanie trwałości kompleksów Hg(II) z ligandami N-donorowymi". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Lublin, 25-28 wrzesień 1995 r.
  5. R. Czoik, E. John "Kompleksy jonów Ag(I) z ligandami N-donorowymi w środowisku wodno-metanolowym". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Poznań, 23-26 wrzesień 1996 r.
  6. R. Czoik, E. John, M. Rok-Błeszyńska "Badanie trwałości związków kompleksowych Hg(II) z ligandami N-donorowymi w środowisku wodno-metanolowym". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Poznań, 23-26 wrzesień 1996 r.
  7. R. Czoik, E. John, A. Niestrój "Badania trwałości kompleksów Hg(II) z wybranymi kwasami karboksylowymi". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Gdańsk, 22-26 wrzesień 1997 r.
  8. R. Czoik, E. John "Kompleksy Hg(II) z kwasem octowym i glikolowym w roztworze wodnym i wodno - metanolowym". VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Gliwice, 9-14 lipiec 2000 r.
  9. R. Czoik, E. John "Kompleksy Hg (II) z kwasem propionowym i mlekowym w roztworze wodnym i wodno - metanolowym". "Jesienne Konwersatorium 2000" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 23 listopad 2000 r.
  10. E. John, K. Kania, R. Czoik "Remarks concerning proton activity and concentration measurement with the use of a glass electrode". International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer Technology, Dusseldorf, 27-29 marzec 2001 r.
  11. R. Czoik, E. John "Mieszane i stężeniowe stałe trwałości związków kompleksowych jonów rtęci (II) z wybranymi kwasami karboksylowymi". XLIV Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Katowice, 9-13 wrzesień 2001 r.
  12. E. John, R. Czoik, M. Adamczyk "Uwagi w sprawie zastosowania elektrody szklanej do potencjometrycznego wyznaczania stałych równowagi". XLIV Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Katowice, 9-13 wrzesień 2001 r.
  13. R. Czoik, E. John "Potencjometryczne badanie trwałości związków kompleksowych Hg(II) z wybranymi aminokwasami". "Wiosenne Konwersatorium 2002" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 23 maja 2002 r.
  14. R. Czoik, E. John "Związki kompleksowe Ag(I) i Hg(II) z glicyną i alaniną". XLV Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Kraków, 9-13 wrzesień 2002 r.
  15. R. Czoik, E. John "Właściwości kompleksotwórcze kwasów propionowego, ?-hydroxy-propionowego i ?-aminopropionowego względem jonów Hg(II)". XLV Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Kraków, 9-13 wrzesień 2002 r.
  16. E. John, R. Czoik, "Complexes of mercury (II) with biologically active ligands". International Symposium on Instrumentalized Analytical Chemistry and Computer Technology, Dusseldorf, 25-27 marzec 2003 r.
  17. R. Czoik, E. John "Trwałość kompleksów jonów Ag(I) i Hg(II) z prostymi aminokwasami". "Wiosenne Konwersatorium 2003" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 22 maj 2003 r.
  18. R. Czoik, E. John, E. Madej, J. Rybarska "Potencjometryczne badanie trwałości związków kompleksowych Ag(I) i Hg(II) z etyloaminą". "Wiosenne Konwersatorium 2003" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 22 maj 2003 r.
  19. R. Czoik, E. John "Wpływ 1,10-fenantroliny na trwałość kompleksów Hg(II) z wybranymi kwasami karboksylowymi". "Jesienne Konwersatorium 2003"Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Kraków, 20 listopad 2003 r.
  20. E. John, R. Czoik, M. Pędras "Stability of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with derivatives of acetic acid". International Symposium on Life Science and Computer Technology, Düsseldorf, 23-25 marzec 2004 r.
  21. R. Czoik, E. John "Stability of Hg(II) complexes with derivatives of propionic acid". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Wrocław, 12-17 wrzesień 2004 r.
  22. R. Czoik, E. John, M. Pędras "Właściwości kompleksotwórcze wybranych kwasów karboksylowych względem jonów metali 3d-elektronowych". Zjazd naukowy PTCh i SITPChem., Wrocław, 12-17 wrzesień 2004 r.
  23. R. Czoik, E. John, K. Bednarz "Związki kompleksowe Ag(I) z imidazolem i jego metylopochodnymi". "Wiosenne Konwersatorium 2005" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice 2005 r.
  24. R. Czoik, A. Gądkiewicz "Związki kompleksowe Hg(II) z wybranymi aminokwasami". "Wiosenne Konwersatorium 2006" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 25 maj 2006 r.
  25. R. Czoik, A. Kruszyna "Potencjometryczne badanie trwałości związków kompleksowych Ag(I) z treoniną i waliną". "Wiosenne Konwersatorium 2006" Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katowice, 25 maj 2006 r.
  26. R. Czoik, A. Kula "Związki kompleksowe Hg(II) z wybranymi kwasami monokarboksylowymi". I Seminarium Naukowe nt.: "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 24 maj 2007 r.
  27. R. Czoik, A. Nowak "Potencjometryczne badanie trwałości związków kompleksowych Hg(II) i Ag(I) z metioniną". I Seminarium Naukowe nt.: " Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 24 maj 2007 r.
  28. R. Czoik, A. Heintz, E. John, W. Marczak "Complex of silver with histidine and imidazole investigated by the calorimetric and potentiometric methods". 37th Winter School on Wave and Quantum Acoustic, Oddział Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Wisła, 25-29 luty 2008 r.
  29. R. Czoik, A. Słaboń, "Związki kompleksowe Ag(I) i Hg(II) z ?-fenylo-ß-alaniną", II Seminarium Naukowe nt.: " Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 30 maj 2008 r.
  30. R. Czoik, J. Mentelska "Potencjometryczne wyznaczanie stałych trwałości kompleksów Hg(II) z wybranymi ligandami organicznymi". II Seminarium Naukowe nt.: "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 30 maj 2008 r.
  31. R. Czoik, E. John, K. Pytlakowska "Kompleksy jonów Hg(II) z kwasem octowym i jego pochodnymi". 51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole, 7-9 wrzesień, 2008 r.
  32. K. Pytlakowska, R. Czoik, A. Porębska, M. Pędras "Zastosowanie chromazurolu S do oznaczania Fe(III) w obecności chlorku oktadecylotrimetyloamoniowego i Tritonu X-100". 51 Zjazd PTChem i SITPChem, Opole, 7-9 wrzesień 2008 r.
  33. R. Czoik, I. Michalska "Trwałość prostych i złożonych związków kompleksowych Ag(I) z wybranymi ligandami organicznymi". III Seminarium Naukowe nt.: "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 22 maj 2009 r.
  34. R. Czoik, J. Połedniok, B. Szpikowska-Sroka "Kompleksy rtęci (II) z kwasem asparaginowym i asparaginą". 52. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem, Łódź, 12-16 wrzesień 2009 r.
  35. J. Połedniok, R. Czoik "Spektrofotometryczne oznaczanie wanadu w materiałach roślinnych z zastosowaniem chromazurolu S, bromku benzylododecylodimetylo-amoniowego oraz Tritonu X-100". 52. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem, Łódź, 12-16 wrzesień 2009 r.
  36. B. Szpikowska-Sroka, R. Czoik "Spektrofotometryczne oznaczanie jonów jodkowych w preparatach farmaceutycznych z zastosowaniem barwników trifenylometanowych". 52. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem, Łódź, 12-16 wrzesień 2009 r.
  37. R. Czoik, E. Fijałkowska "Potencjometryczne wyznaczanie stałych trwałości kompleksów Hg(II) z kwasem glutaminowym oraz glutaminą". IV Seminarium Naukowe nt.: "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej SUM, Katowice, 7czerwiec 2010 r.
  38. R. Czoik, K. Kuś "Związki kompleksowe Hg(II) z halogenopochodnymi kwasu octowego". IV Seminarium Naukowe nt.: " Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej SUM, Katowice, 7 czerwiec 2010 r.
  39. R. Czoik, K. Błaszczyk "Skład i stale trwałości związków kompleksowych srebra(I) z wybranymi ligandami aktywnymi biologicznie". V Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice, 13 maj 2011r.
  40. R. Czoik, J. Połedniok, L. Żur, W. Pisarski "Badania optyczne kompleksów Fe(III) z rodaminą B w roztworach" V Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 13 maj 2011r.
  41. R. Czoik "Wpływ obecności podstawnika w pochodnych kwasu octowego na trwałość kompleksów z Hg(II)". VI Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 18 maj 2012 r.
  42. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, W. Pisarski "Kompleksy Fe(III) z rodamin B, jako czujniki fluorescencyjne". VI Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 18 maj 2012r.
  43. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, N. Pawlik, W. Krok, W. Pisarski, "Nanokrysztaly fluorkowe rozproszone w matrycy zol-żelowej domieszkowane jonami europu". VI Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Komisja Nauk Chemicznych oddział PAN w Katowicach oraz Zakład Chemii Analitycznej UŚ, Katowice, 18 maj 2012r.
  44. B. Szpikowska-Sroka, A. Psiuk, N. Pawlik, R. Czoik, L. Żur, W. Pisarski "Synteza materiałów optycznych metodą zol-żel". 55. Zjazd naukowy PTChem i SITPChem, Białystok, 16-12 wrzesień 2012r.
  45. N. Pawlik, A. Psiuk, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W. Pisarski "Właściwości optyczne materiałów zol-żelowych aktywowanych jonami europu" I ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami–zjazd fizyków i chemików”, SMCEBI, Chorzów, 5 październik 2012r.