Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej
POWRÓT
PRACOWNICY
KONSULTACJE
BADANIA
GRANTY
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KOMUNIKATY
KONTAKT


Dorobek naukowy dr inż. Ewy Pietrasik

  Curriculum vitae

  • 10.1993 - 09.1998
   Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny. Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
  • 10.1998 - 03.2004
   Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny. Studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Tytuł rozprawy doktorskiej ” Badania procesu suszenia brykietów paliwowych w złożach kompozytowych”

  Główne zainteresowania naukowe

  Lista opublikowanych artykułów, patentów i monografii

  1. Patent. Polska, nr 207208. Sposób i reaktor do odsiarczania spalin. B01D 53/50, B01D 53/74. Instytut Techniki Górniczej Komag, Gliwice Twórcy: W. Mokrosz, M. Jedziniak, E. Pietrasik. 30.11.2010.
  2. Monografia. Ekologiczne paliwa formowane. Wybrane aspekty inżynierii produktu. J. Hehlmann, E. Pietrasik. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005.
  3. Badania procesu konwekcyjnego suszenia materiałów ziarnistych z jednoczesnym oczyszczaniem gazu. Cz. 1. J. Hehlmann, E. Pietrasik- Karbo 1999 R. 44 nr 11, s. 386-391.
  4. Badania procesu konwekcyjnego suszenia materiałów ziarnistych z jednoczesnym oczyszczaniem gazu. Cz. 2. J. Hehlmann, E. Pietrasik- Karbo 2000 R. 45 nr 1, s. 32-35.
  5. Hydraulika i proces ekstrakcji w kolumnie z wypełnieniem komórkowym. J. Hehlmann, E. Pietrasik, R. Adamek, A. Mikołajewska. -Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2000 nr 19, s. 9-13.
  6. Badania procesu suszenia złóż kompozytowych z przepływem czynnika suszącego przez złoże. J. Hehlmann, E. Pietrasik.- Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 531-536.
  7. Suszenie pneumatyczne materiałów ziarnistych z selektywnym rozdziałem strumienia materiału suszonego na frakcję grubo- i drobnoziarnistą. A. Bryczkowski, J. Hehlmann, J. Bandrowski, E. Kujawska, E. Pietrasik. Transport pneumatyczny. TP'2002. VIII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 10-12.04.2002. Politechnika Śląska [i in.]. Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 64-71.
  8. Ekologiczne surogaty paliwowe w postaci zbrykietowanej. W. Szeja, J. Hehlmann, E. Pietrasik, K. Kubica. -Karbo 2003 R. 48 nr 2, s. 97-102.
  9. Specyficzne złoża kompozytowe - badania konwekcyjnego suszenia surogatów paliwowych. J. Hehlmann, E. Pietrasik, D. Bania.-I nż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 62-63.
  10. Badania charakterystycznych parametrów i oporów przepływu czynnika gazowego przez złoże kompozytowe. J. Hehlmann, E. Pietrasik, D. Bania.- Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 60-61.
  11. Badania brykietów paliwowych suszonych w złożach kompozytowych. J. Hehlmann, E. Pietrasik, D. Bania.: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 153-162.
  12. Założenia koncepcji metody zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z terenu aglomeracji śląskiej. E. Pietrasik. Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych. Nowoczesne systemy, techniki i technologie. KOMEKO 2005, 15-17.03.2005 r.. T. 2. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005, s. 123-133.
  13. Współspalanie odpadów w kotłach energetycznych. T. Zacharz, E.Pietrasik, P. Matusiak.: Paliwa z odpadów. T. 5: Praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza, Krzysztofa Pikonia. Gliwice : Helion, 2005, s. 215-220.
  14. Prace badawczo-rozwojowe Zakładu Systemów Ekologicznych CMG KOMAG na rzecz ochrony środowiska. M. Jedziniak, E. Pietrasik, B. Rakwic, M. Steindor, T. Zacharz.-Masz. Gór. 2005 R. 23 nr 4, s. 64-70.
  15. Methods of the sulfur removal from gas the possibility of application to the installation of the low power heat generation plant. T. Zacharz, E. Pietrasik, M. Jedziniak, R. Krzykowski. Ochrana ovzdušia. 20. medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 23 25. november 2005.s. 20-23
  16. Koncepcja zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami, opracowane przez CMG KOMAG. P. Matusiak, E. Pietrasik, Z. Szkudlarek. -Masz. Gór. 2005 R. 23 nr 2, s. 46-52.
  17. Zagospodarowanie osadów ściekowych. E. Pietrasik, T. Zacharz. -Ekologia 2006 nr 6.
  18. Przykładowe koncepcje zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami o własnościach energetycznych. P. Matusiak, E. Pietrasik, Z. Szkudlarek. Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych. KOMEKO 2006, Zakopane, 21-23.03.2006 r. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2006, s. 125-136.
  19. Metody odsiarczania stosowane w energetyce. E. Pietrasik, M. Jedziniak.- Ekologia 2006 nr 2.
  20. Koncepcje zasilania kotłów. P. Matusiak, Ewa Pietrasik, Z. Szkudlarek.-Ekologia 2006 nr 5.
  21. Aparat hybrydowy ze złożem ziarnistym w instalacji spalania odpadów. J. Hehlmann, E.Pietrasik, E. Kujawska, D. Bania. -Rocz. Ochr. Środ. 2009 t. 11, cz. 1, s. 281-297.

  Artykuły w przygotowaniu, w druku lub wysłane do recenzji

  Niepublikowane prace naukowo- badawcze

  • Prace BK (badania katedralne)
  1. BK- 243/RCH7/2007 „Badania kolumny z półką hybrydową o regulowanym prześwicie” zespół autorów
  2. BK- 213/RCH7/2008 „Badanie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów z instalacji spalania małej mocy” zespół autorów
  3. BK- 284/RCH7/ 2009 „Badania eksploatacyjne kotła małej mocy o kontrolowanym procesie spalania” zespół autorów
  4. BK- 288/RCH7/ 20010 „Oprogramowanie metodyki projektowej układów separacji w walczakach parowych” zespół autorów
  5. BK- 284/RCH7/ 2011 „Badania nad technologią utylizacji odpadów PET” zespół autorów
  6. BK- 284/RCH7/ 2012 „Badania procesów i aparatów usprawniających technologie przemysłowe i ochrony środowiska” zespół autorów
  • Prace NB
  1. NB – 262/RCh7/2009 „Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki” Etap VI – „Badania komplementarnego oczyszczania gazów technologicznych i ich higienizacji” zespół autorów
  • Prace statutowe ITG KOMAG
  1. „Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w istniejących instalacjach zakładów energetycznych”, maj 2004
  2. „Opracowanie systemu termicznej utylizacji osadów ściekowych”, czerwiec 2004.
  3. „Opracowanie koncepcji systemu odciągu zapylenia znad maszyn”, styczeń 2005
  4. „Rozpoznanie możliwości mieszania biomasy drzewnej z węglem kamiennym w zakładach przeróbki węgla kamiennego” , luty 2005
  5. „Opracowanie technologii podawania osadu ściekowego do kotłów pyłowych”, kwiecień 2005
  6. „Opracowanie koncepcji rewitalizacji zwałowiska odpadów z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego”, czerwiec 2005
  7. „Technologia odsiarczania spalin dla kotłów energetycznych o niskich mocach”, lipiec 2005
  8. „Stanowisko do badań wentylatorów”, marzec 2006
  9. „Metodyka pomiarów zanieczyszczeń pyłowych do środowiska ze źródeł niestacjonarnych”, kwiecień 2006
  10. „Instalacja do suszenia osadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków”, maj 2006