Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: NaukaTematyka badawcza

Zakład Astrofizyki i Kosmologii

 • Testy obserwacyjne teoretycznych modeli ciemnej energii na danych dotyczących świec standardowych (supernowe Ia, błyski gamma) i standardowych linijek (barionowe oscylacje akustyczne BAO, widmo anizotropii promieniowania mikrofalowego tła CMBR, silne soczewki grawitacyjne, gromady galaktyk w promieniach X)
 • Rozwijanie oryginalnej metody zastosowania silnych soczewek grawitacyjnych w roli standardowych linijek
 • Zastosowania astrosejsmologii (w szczególności pulsujących białych karłów) w kontekście astrofizyki cząstek (problemu ciemnej materii)
 • Własności gęstej materii gwiazd neutronowych i protoneutronowych - równania stanu, przejścia fazowe, procesy powstawania takich obiektów, porównywanie wyników badań teoretycznych z wynikami obserwacji
 • Teoria kategorii i toposów w fizyce
 • Kwantowa grawitacja, modele czasoprzestrzeni w reżimie kwantowej grawitacji
 • Egzotyczne struktury gładkie na 4-rozmaitościach różniczkowalnych: teoria matematyczna i znaczenie w fizyce
 • Fizyka matematyczna
 • Fizyka układów złożonych i sieci
 • Teoria kwantów

Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

 • Badanie własności neutrin w oparciu o aktualne dane doświadczalne (problem masy i natury neutrin, mieszanie neutrin z określonym zapachem i masą, łamanie symetrii CP w sektorze leptonowym, rekonstrukcja macierzy masowych neutrin).
 • Teoretyczne modele wyjaśniające własności neutrin (istnienie ciężkich neutrin Majorany, modele typu "huśtawki", modele supersymetryczne, modele z dodatkowymi  wymiarami).
 • Neutrina w astrofizyce i kosmologii (wybuchy supernowych a problem masy i czasu życia neutrin, neutrina a brakująca ciemna materia, neutrina o wielkiej energii).
 • Oddziaływania fundamentalne
 • Testowanie Modelu Standardowego w akceleratorach wysokich energii.
 • Symulacja Monte Carlo procesów e+ e- → hadrony + foton(y), w celu eksperymentalnego wyznaczenia zależności przekroju czynnego procesu e+ e- → hadrony od energii.
 • Rozwijanie metod rachunkowych w perturbacyjnej teorii  pola, a w szczególności zastosowanie metody równań różniczkowych i reprezentacji Mellin-Barnesa do obliczania wielopętlowych całek skalarnych.
 • Topologiczne i geometryczne aspekty zjawisk fizycznych. Fizyka matematyczna. Ekonofizyka i teoria gier.
 • Testowanie rozszerzen Modelu Standardowego.

Zakład Fizyki Teoretycznej

 • fizyka teoretyczna materii skondensowanej (układy silnie skorelowanych elektronów, nadprzewodnictwo, układy mezoskopowe, współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu)
 • fizyka statystyczna (zjawiska nierównowagowe, procesy stochastyczne, procesy transportu indukowane fluktuacjami)
 • fizyka komputerowa (metody Monte Carlo, symulacje procesów losowych, algorytmy genetyczne i obliczenia równoległe)
 • nanofizyka (elektryczne i magnetyczne własności nanorurek węglowych i nanodrutów, transport w nanoukładach)
 • fizyka przejść fazowych (skalowanie i relacje krytyczne, przejścia fazowe indukowane potencjałem chemicznym, kwantowe punkty krytyczne)
 • biofizyka (transport wewnątrzkomórkowy, motory biologiczne)
 • informatyka kwantowa (splątanie mezo- i nanoukładów, kwantowe układy otwarte, modele realizacji eksperymentalnej qubitów, qubity zbudowane na pierścieniach kwantowych, przetwarzanie informacji kwantowej)
 • fizyka medyczna (wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, modelowanie dynamiki przepływu krwi)
 • fizyka ultrazimnych gazów w sieciach optycznych
 • analiza szeregów czasowych

Zakład Fizyki Medycznej

 • Badania spektroskopowe i mikrokalorymetryczne (DSC) roztworów substancji biologicznie ważnych w medycynie.
 • Promieniowanie jonizujące
 • Badania fluorescencyjne układów biologicznych wzbudzanych laserowo (407 nm)
 • Termowizyjne badania hipotermii w aspekcie krioterapii ogólnoustrojowej oraz hipertermii powodowanej promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizujacym i magnetycznymi nanocząsteczkami - MVFH
 • Badanie stabilności termicznej protein i leków metodą DSC
 • Badania fluorescencyjne wybranych materiałów biologicznych.
 • Fizyczne i chemiczne właściwości tlenu w aspekcie jego wykorzystania w medycynie hiperbarycznej

Zakład Fizyki Ciała Stałego

 • Technologia materiałów: otrzymywanie monokryształów i polikrystalicznych stopów związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych.
 • Struktura krystaliczna i elektronowa oraz własności magnetyczne i transportowe związków międzymetalicznych.
 • Własności strukturalne i magnetyczne związków jonowych.
 • Struktura elektronowa, własności magnetyczne i transport elektryczny w układach z silnymi korelacjami elektronowymi.
 • Otrzymywanie i badanie własności fizykochemicznych oraz biologicznych porfiryn.
 • Struktura krystaliczna, strukturalne przejścia fazowe i dynamika sieci w kryształach typu perowskitu.
 • Synteza, badanie własności fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT.
 • Badanie uporządkowań i oddziaływań w metalach i stopach międzymetalicznych oraz w związkach jonowych.
 • Badania własności magnetycznych i oddziaływań nadsubtelnych metodą efektu Mössbauera.
 • Struktura elektronowa i analiza chemiczna ciał stałych (wielofunkcyjny spektrometr PHi 5700/660 firmy Physical Electronics).
 • Technologia i badanie struktury krystalicznej i elektronowej bezmiedziowych nadprzewodników na bazie BaBiO3 oraz RNi2B2C.

Zakład Fizyki Doświadczalnej

 • technologia otrzymywania nowych materiałów ferroelektrycznych oraz ferroelastycznych w postaci monokrystalicznej i ceramicznej,
 • technologia otrzymywania nowych materiałów ferroelektrycznych oraz ferroelastycznych w postaci monokrystalicznej i ceramicznej,
 • badania mikrostruktury materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz jakościowa i ilościowa analiza chemiczna z wykorzystaniem mikroanalizatora rentgenowskiego,
 • właściwości strukturalne kryształów ferroicznych,
 • dielektryczne, piroelektryczne, piezoelektryczne, sprężyste i elektrostrykcyjne właściwości ferroików,
 • struktura domenowa i kinetyka granic fazowych,
 • wybrane właściwości optyczne i fotoelektryczne,
 • dynamika sieci krystalicznej uporządkowanych i nieuporządkowanych dielektryków,
 • dyspersja dielektryczna,
 • ferroelektryczne relaksory,
 • badania ciśnieniowe materiałów ferroicznych.

Zakład Fizyki Kryształów

 • badania strukturalne struktur modulowanych oraz związków kompleksowych żelaza (II) wykazujących przejścia spinowe
 • badania krystalicznych struktur periodycznych i aperiodycznych, w tym magnetycznych. (Zastosowanie teorii grup i teorii wiązek włóknistych)
 • badania defektów topologicznych (wiry, struny, brany) w teoriach odnoszących się do materii skondensowanej, np. do magnetyzmu i nadprzewodnictwa, ale nie tylko
 • badania dotyczące precyzyjnego wyznaczania gęstości elektronowej w komórce elementarnej dla spineli - metoda momentów Hirshfelda
 • rozwijanie statystycznych metod analizy struktur kwazikrystalicznych i modulowanych
 • badania przewodnictwa elektrycznego i zjawiska Seebecka w materiałach o strukturze spinelu, tlenkach metali przejściowych i tlenkach metali ziem rzadkich
 • badania magnetyczne tio- i seleno-spineli, tlenków metali przejściowych i związków międzymetalicznych TM-RE
 • badania dotyczące naukowych podstaw dydaktyki fizyki

Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej

 • Formowanie się fazy amorficznej w cieczach małocząsteczkowych i polimerach.
 • Dynamika molekularna w materiałach biologicznych i farmaceutykach.
 • Własności anizotropowe dynamiki i uporządkowania ciekłych kryształów.
 • Spektroskopowe badania leków i materiałów biologicznych.
 • Krystalizacja mieszanin polimerów i procesy separacji mikrofazowej.
 • Struktura molekularna materiałów biologicznych.
 • Struktura nanorurek węglowych, fulerenów, cebulek fulerenowych, nanodiamentów, aktywnych i nieuporządkowanych węgli, amorficznych półprzewodników, szkieł tlenkowych, cieczy zamkniętych w objętościach o rozmiarach nanometrycznych.
 • Przejścia fazowe w ferroelektrykach i efekt pola poprzecznego.
 • Badania teoretyczne (symulacje komputerowe):
  • Symulacja dynamiki molekularnej (opis własności strukturalnych i dynamicznych cieczy uwięzionych w nanoporach, modelowania nanorurek węglowych oraz badania własności nanodiamentów i procesu ich grafityzacji).
  • procesy powstawania fazy amorficznej.
  • Struktura i własności molekuł i układów molekularnych ciekłych kryształów, porfiryn, leków przeciwzapalnych oraz innych związków farmakologicznie czynnych.
  • Metody sumowania oddziaływań elektrostatycznych w symulacjach komputerowych układów periodycznych w jednym i dwu wymiarach.

Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań

 • Badanie zderzeń ciężkich jonów w aspekcie ich oddziaływania i stuktury jąder
  • Spektroskopia mezonów w zderzeniach proton – proton na synchrotronie COSY w Jülich w projekcie WASA@COSY
  • Dynamika oddziaływań trzech nukleonów
  • Badanie zachowania symetrii odwracalności w czasie w rozpadzie neutronów
  • Future DAQ – system akwizycji danych dla przyszłych eksperymentów w GSI
  • Dynamika reakcji z ciężkimi jonami – detektor wielolicznikowy NIMROD
  • Identyfikacja i kalibracja energetyczna lekkich cząstek naładowanych w eksperymentach projektu CHIMERA – REVERSE – ISOSPIN
  • Badanie materii jądrowej i spektroskopia hadronów
  • Badanie fuzji dla jąder zdeformowanych
  • Produkcja jąder superciężkich
  • Jądrowe procesy konkurencyjne w terapii nowotworów wysokoenergetycznymi wiązkami γ
  • Dozymetria promieniowania γ w terapii nowotworów
 • Badanie oscylacji neutrin
 • Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej na izotopie 57Fe do określania własności różnych substancji
 • Badanie mechanizmu anihilacji pozytonów w polimerach
 • Pomiar naturalnej promieniotwórczości
 • Pomiar naturalnego tła promieniotwórczego w podziemnych laboratoriach
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround