Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej IF UŚ

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej IF UŚ

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej
Instytutu Fizyki

  Do konkursu mogą przytąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych,
 2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z fizyki teoretycznej: fizyki kwantowej, fizyki statystycznej, teorii materii skondensowanej układów złożonych, biofizyki
 3. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się zwłaszcza w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 4. przedstawienie planu działań naukowych, w tym składanych/złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o granty,
 5. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni,
 6. opinia kierownika zakładu lub katedry o perspektywach uzyskania habilitacji,
 7. współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr,
 5. Spis publikacji,
 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej,
 7. Informacje o działalności dydaktycznej,
 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. 1Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
 11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

 

Informacja:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony (33 miesiące).
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 160), ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice do dnia 3.11.2016 r.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej          

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround