Kontakt

  • adres: Instytut Fizyki
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
  • tel: (0-32) 349-38-75
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: StudiaDla studentaAktualności dla studentaTematy prac licencjackich i magisterskich 2015 rok.

Tematy prac licencjackich i magisterskich 2015 rok.

Tematy prac licencjackich i magisterskich 2015 rok.

 

Zakład Fizyki Teoretycznej


Prace magisterskie
1) Obliczenia w fizyce ciała stałego z wykorzystaniem kart graficznych.
2) Modele fizyczne na podstawie obliczeń DFT.
3) Własności fizyczne układów wielopasmowych.
Tematy prac magisterskich do realizacji we współpracy z IFJ PAN w Krakowie, w osobie kopromotora dra Andrzeja Ptoka.

4) Warunki brzegowe w modelowaniu płynów w siatkowym modelu Boltzmanna. -  opiekun dr hab. Marcin Kostur
5) Symulacja cieczy nie-newtonowskich w modelu siatkowym Boltzmana. - opiekun dr hab. Marcin Kostur

Prace licencjackie/inżynierskie
1) Losowe generowanie muzyki - podjeście statystyczne, realizuje Wojciech Masiarz (II rok ekonofizyki); opiekun dr Marcin Kurpas
2) Generator rozkładów statystyczych - aplikacja dla systemu Android, realizuje Agnieszka Gołyska (II rok ekonofizyki); opiekun dr Marcin Kurpas
3) Numeryczne badanie wirów von Karman-a, opiekun dr hab. Marcin Kostur
4) Skośny przepływ Poiseuille w modelu siatkowym Boltzmanna, opiekun dr Marcin Kurpas
5) Siła nośna w dwóch wymiarach - symulacje bezpośrednie a klasyczna teoria, opiekun dr Marcin Kurpas


Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Prof. Karol Kołodziej:
1. Symulacje Monte Carlo reakcji produkcji ciężkich cząstek w LHC [Monte Carlo simmulations of the production of heavy particles at theLHC]
2. Symulacje Monte Carlo reakcji niskoenergetycznej anihilacji elektron-pozyton na hadrony [Monte Carlo simmulations of the reactions of electron-positron annihilation into hadrons at low energies]
3. Translacja wybranych procedur programu CARLOMAT z języka Fortran 90/95 do języka C++ i porównanie ich efektywności.

Prof. Henryk Czyż:
1. Numeryczne metody rozwiązywania równań Maxwella. (Fizyka ogólna lub techniczna)
2. Metoda Monte Carlo w symulacjach procesów fizycznych (Fizyka ogólna lub biofizyka).
3. Numeryczne obliczanie całek wielowymiarowych. (Fizyka ogólna lub techniczna)
4. Numeryczne rozwiazywanie układów równań różniczkowych. (Fizyka ogólna lub biofizyka).

Prof. Janusz Gluza:
1. Metody rozwiazywania całek wielopolowych.
2. Neutrina (badanie unitarności macierzy mieszania neutrin, generacja masy)
3. Badanie modeli niestandardowych
4. Fizyka w LHC.

Dr hab. Jacek Syska:
1. Problem statystyki dostatecznej w analizie regresji Poissona z wykorzystaniem pakietu statystycznego SAS. (temat realizuje student Pan Damian Panek)
2. Problem statystyki dostatecznej w regresji logistycznej. (temat realizuje studentka Pani Katarzyna Ziętek)

Prof. Marek Zrałek:
1. Badanie stanów splątanych w mechanice kwantowej.
2. Analiza dyskretnych symetrii w przyrodzie.


Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki


Fizyka techniczna
Prace magisterskie
1. „Badanie dynamiki klastra cholesterolowego w naczyniu krwionośnym – symulacje komputerowe
2. „Badanie własności ultracienkich warstw ciekłokrystalicznych na powierzchni grafenu i nanorurki węglowej – symulacje komputerowe.

Prace licencjackie
1. Badanie dynamiki molekularnej paracetamolu – symulacje komputerowe.

Ekonofizyka
Prace magisterskie
1. Zastosowanie metod teorii informacji do analizy indeksów giełdowych.
Prace licencjackie
1. Numeryczna analiza przebiegu indeksów giełdowych

Biofizyka
Prace magisterskie
1. Symulacje komputerowe procesu powstawania złogu cholesterolowego w naczyniu krwionośnym.
Prace licencjackie
1. Badanie oddziaływania paracetamolu na klaster cholesterolowy – symulacje komputerowe.

Fizyka ogólna
Prace magisterskie
1. Badanie własności ultracienkich warstwach molekularnych – symulacje komputerowe.
Prace licencjackie
1. Symulacje komputerowe dynamiki klasterów atomowych.


Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. Andrzej Burian – tematy prac licencjackich
1. Badania strukturalne nanocząsteczek srebra metodami dyfrakcji promieni X, skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii fotoelektronów.
2. Badania strukturalne nanocząsteczek platyny metodami dyfrakcji promieni X, skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii fotoelektronów.
Studenci: Michał Kamiński i Wojciech Glajcar (II rok fizyki ogólnej) wybrali te tematy (!)

Prof. Aleksander Bródka – praca magisterska
1. Symulacja dynamiki molekularnej wody w nanorurce węglowej.


Prof. Marian Paluch – tematy prac licencjackich i magisterskich
1. Pomiary i analiza temperaturowej zależności przewodnictwa jonowego w cieczach jonowych.
2. Badanie wpływu ciśnienia na relaksację przewodnictwa elektrycznego w cieczach jonowych.
3. Badanie zjawiska "decouplingu" miedzy lepkością a przewodnictwem jonowym w protycznych cieczach jonowych
4. Przewidywanie fizycznej stabilności mieszaniny amorficznych leków przeciwcholesterowlowych.
5. Badanie dynamiki molekularnej oraz kinetyki krystalizacji amorficznego leku przeciwbólowego.
6. Badanie wpływu dodatków polimerowych na fizyczną stabilność amorficznego leku przeciwbólowego

Prof. Sylwester Rzoska
1. "Badanie własności dielektrycznych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami".
Temat realizowany przez studentkę Ewelinę Białą (I biofizyka, II rok)

Dr hab. Dorota Tarnawska
praca magisterska:
1. „Badanie zaburzeń refrakcji układu optycznego oka”

praca licencjacka/inżynierska:
1. „Badanie biomechaniki rogówki ludzkiej”

Dr hab. Kamil Kamiński
1) praca licencjacka: „Badanie dynamiki molekularnej wybranego ukladu ograniczonego przestrzennie dwuwymiarowo.”
2) praca magisterska: „Badanie dynamiki i kinetyki reakcji chemicznych w ukladach ograniczonych przestrzennie.”

Dr Sebastian Pawlus
1) praca licencjacka: „Jak modyfikacja grupy funkcyjnej zmienia własności matriału? Badania pochodnych 2-Etylo-1-Heksanolu metodą spektroskopii dielektrycznej.”
2) Praca magisterska: „Czy wysokie ciśnienie zmienia własności dioli? Badania nisko i wysokociśnieniowe metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej”

Zakład Fizyki Jądrowej i jej Zastosowań


Fizyka lub Fizyka Techniczna
Prace licencjackie/inżynierskie
1. Przygotowanie oprogramowanie dla przelicznika sygnałów z wykorzystaniem firmowego pakietu programów. Promotor: dr hab. E.Stephan
2. Udział w pomiarach testowych w Centrum Cyklotronowym Bronowice i analiza uzyskanych danych. Promotor: dr hab. E. Stephan
Prace magisterskie
1. Analiza danych pomiarowych pod kątem określenia przekroju czynnego na reakcję rozbicia deuteronu w tzw. konfiguracji gwiazdy przestrzennej. Promotor: dr hab. E.Stephan
2. Analiza danych zmierzonych detektorem WASA - specyficzne konfiguracje reakcji rozbicia deuteronu. Promotor: dr B.Kłos
Dla dowolnego kierunku
Prace magisterskie
1. Identyfikacja produktów reakcji z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich zarejestrowanych przez system detekcyjny NIMROD.  - Promotor: dr K.Schmidt
2. Kalibracja energetyczna produktów reakcji z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich zarejestrowanych przez system detekcyjny NIMROD. - Promotor: dr K.Schmidt
3. Poszukiwanie egzotycznych kształtów jader w reakcjach z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich - rozwijanie programu ETNA.  - Promotor: dr K.Schmidt
4. Wykorzystanie metod fizyki jądrowej do pomiaru izotopów promieniotwórczych w środowisku. (Temat pracy magisterskiej zostanie uściślony po rozmowie z magistrantem przy wyborze rodzaju prób: wody/skały, oznaczanego izotopu oraz techniki pomiarowej). - Promotor: dr A.Walencik-Łata
5. Identyfikacja związków żelaza w glebach terenów silnie uprzemysłowionych Górnego Śląska. - Promotor: dr M.Kądziołka-Gaweł
6. Analiza oddziaływań cząstek w ciekłoargonowym detektorze ICARUS. - Promotor: prof. dr hab. J.Kisiel
7. Poszukiwanie jąder super i hiperciężkich - selekcja przypadków. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
8. Niestandardowe metody poszukiwania jąder superciężkich. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
9. Zastosowanie światłowodów scyntylacyjnych w fizyce jądrowej. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
10. Produkcja naładowanych hadronów w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów - eksperyment NA61 /SHINE przy SPS CERN. - Promotor: dr hab. S.Kowalski


Zakład Fizyki Ciała Stałego


Fizyka, Fizyka Techniczna, Nanofizyka i Biofizyka

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - tematy prac magisterskich
1. Wpływ granulowania na efekt termoelektryczny w ciężkich fermionach
2. Badania termodynamiczne i struktury elektronowej związków klatkowych na bazie ceru
3. Otrzymanie i badania podstawowe CeRuSn3 w zakresie niskich temperatur

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – Temat pracy licencjackiej; fizyka:
1. Charakteryzacja wybranych materiałów pod względem ich własności magnetycznych
Temat pracy magisterskiej dla studentów fizyki, nanofizyki lub fizyki technicznej:
1. Badania magnetyczne, strukturalne oraz elektronowe wybranych materiałów z uwzględnieniem ich rozmiarowości.

dr hab. Jerzy Goraus - tematy prac magisterskich
1. Modelowanie własności materiałów magnetokalorycznych na bazie obliczeń ab-initio
2. Modelowanie własności materiałów termoelektrycznych na bazie obliczeń ab-initio
3. Pomiary podatności magnetycznej w temperaturach milikelwinowych przy użyciu samodzielnie wykonanej końcówki demagnetyzacyjnej

dr hab. Artur Chrobak - tematy prac magisterskich
1. Technologia i właściwości nanokompozytów magnetycznych.
2. Symulacje właściwości nanostruktur magnetycznych.

dr hab. Maria Jastrzębska - praca dyplomowa, biofizyka:
1. Badania strukturalne wybranych elementów morfotycznych krwi o różnych stanach patologicznych.

dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz - tematy prac magisterskich:
1. Aktywność antynowotworowa związków małocząsteczkowych
2. Kombinowana terapia antynowotworowa

dr Katarzyna Balin - temat pracy licencjackiej; fizyka, fizyka techniczna lub nanofizyka:
1. Obrazowania mikro i nanostruktur w układach wielowarstwowych z wykorzystaniem spektrometrii masowej jonów wtórnych

Temat pracy magisterskiej; fizyka, fizyka techniczna lub nanofizyka:
1. Charakteryzacja układów wielowarstwowych z wykorzystaniem technik spektroskopowych

dr Anna Bajorek - praca licencjacka z nanofizyki dla studentów III roku fizyki:
1. Metoda ball - milling jako narzędzie w otrzymywaniu nanomateriałów
(!) temat pracy magisterskiej dla studenta: PaweŁ Lopadczak (I Nanofizyka) – temat zarezerwowany i zostanie uzgodniony w wersji angielskiej z prof. Niriną

prof. dr hab. Władysław Borgieł - tematy prac dyplomowych i magisterskich:
1. Zastosowanie projektu Arduino i gamy dostępnych czujników do pomiarów w fizycznych.
2. Anteny urządzeń nadawczych używanych w komunikacji cyfrowej, ich modele fizyczne.
3. Klastery metaliczne ich własności elektronowe i zastosowania.
4. Aktualny stan teorii DFT (Density Functional Theory), jej uogólnienia i praktyczne przybliżenia.

Zakład Fizyki Ferroelektryków


Fizyka, Fizyka Techniczna, Nanofizyka

prof. dr hab. Bogusław Fugiel
1. Kryształy z wiązaniem wodorowym – poszukiwanie nowych właściwości dielektrycznych

prof. dr hab. Antoni Kania
1. Badanie właściwości dielektrycznych i przemian fazowych kryształów roztworów stałych PbIn1/2Nb1/2O3 – PbTio3.

dr Dariusz Kajewski
1. Wpływ Nb na właściwości elektromechaniczne kryształów i ceramik cyrkonainu owłoiu.
2. Wpływ antymonu na właściwości dielektryczne ceramik (PbBa)(ZrTi)O3.

dr Michał Pilch
1. Rola domieszki Ti w kryształach cyrkonianu ołowiu w aspektach
aplikacyjno-wdrożeniowych.

prof. dr hab. Krystian Roleder
1. Właściwości optyczne, piezo- i elektrostrykcyjne (anty)ferroelektryków ABO3, czyli badanie materiałów dla nowej generacji pamięci elektronicznych.


Zakład Astrofizyki i Kosmologii


Dr hab. Ilona Bednarek:
1) Praca magisterska: Wpływ kwantyzacji Landaua na własności gwiazdy neutronowej.

2) Praca licencjacka: Neutrina w modelach gwiazd proto-neutronowych

Prof. dr hab. Jan Sładkowski:
Praca magisterska/ Praca licencjacka

1) Tematyka: Sieci, gry na sieciach (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
2) Tematyka: Kwantowa teoria gier (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
3) Tematyka: Teoria aukcji (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
4) Tematyka: Wykorzystanie toposów w fizyce (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround