Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: StudiaDla studenta

Godziny konsultacji

Godziny konsultacji

THEORETICAL PHYSICS I ROK

ZOSTAŁ OTWARTY KIERUNEK I ROKU THEORETICAL PHYSICS II STOPNIA

Plan dostępny: http://if.us.edu.pl/images/files/2018/SZ1718/I_Theoretical.pdf 

oraz

 http://if.us.edu.pl/index.php/pl/dla-studenta/plany-zajec

Szkolenie z zarządzania projektami PRINCE2®

9 i 10 maja br. spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów UŚ zorganizowała dwudniowe szkolenie z zarządzania projektami PRINCE2®. Ukończenie szkolenia i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, bez względu na jego zasięg.

Dla naszych studentów SPIN-UŚ przygotował szkolenie w promocyjnej cenie.

Więcej szczegułów tutaj: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-prince2-foundation

Plany zajęć w semestrze letnim 2017/2018

info smcebi

 

Fizyka

 • Fizyka 1 stopień 1 rok plan
 • Fizyka 1 stopień 2 rok plan
 • Fizyka 1 stopień 3 rok plan
 • Theoretical physics 2 stopień 1 rok plan
 • Theoretical physics 2 stopień 2 rok plan

Biofizyka

 • Biofizyka 1 stopień 1 rok plan
 • Biofizyka 1 stopień 2 rok plan
 • Biofizyka 1 stopień 3 rok plan
 • Biofizyka 2 stopień 1 rok (spec. molek.) plan
 • Biofizyka 2 stopień 1 rok (spec. optom) plan
 • Biofizyka 2 stopień 2 rok plan 

Ekonofizyka

 • Ekonofizyka 2 stopień 1 rok plan

Fizyka Medyczna

 • Fizyka medyczna 1 stopień 1 rok plan
 • Fizyka medyczna 1 stopień 2 rok plan
 • Fizyka medyczna 1 stopień 3 rok - Elektroradiologia oraz Dozymetria kliniczna plan
 • Fizyka medyczna 2 stopień 1 rok  plan
 • Fizyka medyczna 2 stopień 2 rok  plan

Fizyka Techniczna

 • Fizyka Techniczna 1 stopień 2 rok plan
 • Fizyka Techniczna 1 stopień 3 rok plan
 • Fizyka Techniczna 2 stopień 1 rok plan
 • Fizyka Techniczna 2 stopień 2 rok plan

Informatyka Stosowana

Studia Doktoranckie

 • Doctoral Studies Ist year plan
 • Doctoral Studies IInd year plan
 • Doctoral Studies IIInd year plan
 • Studia doktoranckie 3 stopień 1 rok plan
 • Studia doktoranckie 3 stopień 2 rok plan
 • Studia doktoranckie 3 stopień 3 rok plan
 • Studia doktoranckie 3 stopień 4 rok plan

Plany zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Fizyka

Biofizyka

Ekonofizyka

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Informatyka Stosowana

Studia Doktoranckie

Tematy prac licencjackich i magisterskich 2015 rok.

Tematy prac licencjackich i magisterskich 2015 rok.

Zakład Fizyki Teoretycznej
Prace magisterskie
1) Obliczenia w fizyce ciała stałego z wykorzystaniem kart graficznych.
2) Modele fizyczne na podstawie obliczeń DFT.
3) Własności fizyczne układów wielopasmowych.
Tematy prac magisterskich do realizacji we współpracy z IFJ PAN w Krakowie, w osobie kopromotora dra Andrzeja Ptoka.

4) Warunki brzegowe w modelowaniu płynów w siatkowym modelu Boltzmanna. -  opiekun dr hab. Marcin Kostur
5) Symulacja cieczy nie-newtonowskich w modelu siatkowym Boltzmana. - opiekun dr hab. Marcin Kostur

Prace licencjackie/inżynierskie
1) Losowe generowanie muzyki - podjeście statystyczne, realizuje Wojciech Masiarz (II rok ekonofizyki); opiekun dr Marcin Kurpas
2) Generator rozkładów statystyczych - aplikacja dla systemu Android, realizuje Agnieszka Gołyska (II rok ekonofizyki); opiekun dr Marcin Kurpas
3) Numeryczne badanie wirów von Karman-a, opiekun dr hab. Marcin Kostur
4) Skośny przepływ Poiseuille w modelu siatkowym Boltzmanna, opiekun dr Marcin Kurpas
5) Siła nośna w dwóch wymiarach - symulacje bezpośrednie a klasyczna teoria, opiekun dr Marcin Kurpas


Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Prof. Karol Kołodziej:
1. Symulacje Monte Carlo reakcji produkcji ciężkich cząstek w LHC [Monte Carlo simmulations of the production of heavy particles at theLHC]
2. Symulacje Monte Carlo reakcji niskoenergetycznej anihilacji elektron-pozyton na hadrony [Monte Carlo simmulations of the reactions of electron-positron annihilation into hadrons at low energies]
3. Translacja wybranych procedur programu CARLOMAT z języka Fortran 90/95 do języka C++ i porównanie ich efektywności.

Prof. Henryk Czyż:
1. Numeryczne metody rozwiązywania równań Maxwella. (Fizyka ogólna lub techniczna)
2. Metoda Monte Carlo w symulacjach procesów fizycznych (Fizyka ogólna lub biofizyka).
3. Numeryczne obliczanie całek wielowymiarowych. (Fizyka ogólna lub techniczna)
4. Numeryczne rozwiazywanie układów równań różniczkowych. (Fizyka ogólna lub biofizyka).

Prof. Janusz Gluza:
1. Metody rozwiazywania całek wielopolowych.
2. Neutrina (badanie unitarności macierzy mieszania neutrin, generacja masy)
3. Badanie modeli niestandardowych
4. Fizyka w LHC.

Dr hab. Jacek Syska:
1. Problem statystyki dostatecznej w analizie regresji Poissona z wykorzystaniem pakietu statystycznego SAS. (temat realizuje student Pan Damian Panek)
2. Problem statystyki dostatecznej w regresji logistycznej. (temat realizuje studentka Pani Katarzyna Ziętek)

Prof. Marek Zrałek:
1. Badanie stanów splątanych w mechanice kwantowej.
2. Analiza dyskretnych symetrii w przyrodzie.


Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki


Fizyka techniczna
Prace magisterskie
1. „Badanie dynamiki klastra cholesterolowego w naczyniu krwionośnym – symulacje komputerowe
2. „Badanie własności ultracienkich warstw ciekłokrystalicznych na powierzchni grafenu i nanorurki węglowej – symulacje komputerowe.

Prace licencjackie
1. Badanie dynamiki molekularnej paracetamolu – symulacje komputerowe.

Ekonofizyka
Prace magisterskie
1. Zastosowanie metod teorii informacji do analizy indeksów giełdowych.
Prace licencjackie
1. Numeryczna analiza przebiegu indeksów giełdowych

Biofizyka
Prace magisterskie
1. Symulacje komputerowe procesu powstawania złogu cholesterolowego w naczyniu krwionośnym.
Prace licencjackie
1. Badanie oddziaływania paracetamolu na klaster cholesterolowy – symulacje komputerowe.

Fizyka ogólna
Prace magisterskie
1. Badanie własności ultracienkich warstwach molekularnych – symulacje komputerowe.
Prace licencjackie
1. Symulacje komputerowe dynamiki klasterów atomowych.


Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej


Prof. Andrzej Burian – tematy prac licencjackich
1. Badania strukturalne nanocząsteczek srebra metodami dyfrakcji promieni X, skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii fotoelektronów.
2. Badania strukturalne nanocząsteczek platyny metodami dyfrakcji promieni X, skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii fotoelektronów.
Studenci: Michał Kamiński i Wojciech Glajcar (II rok fizyki ogólnej) wybrali te tematy (!)

Prof. Aleksander Bródka – praca magisterska
1. Symulacja dynamiki molekularnej wody w nanorurce węglowej.


Prof. Marian Paluch – tematy prac licencjackich i magisterskich
1. Pomiary i analiza temperaturowej zależności przewodnictwa jonowego w cieczach jonowych.
2. Badanie wpływu ciśnienia na relaksację przewodnictwa elektrycznego w cieczach jonowych.
3. Badanie zjawiska "decouplingu" miedzy lepkością a przewodnictwem jonowym w protycznych cieczach jonowych
4. Przewidywanie fizycznej stabilności mieszaniny amorficznych leków przeciwcholesterowlowych.
5. Badanie dynamiki molekularnej oraz kinetyki krystalizacji amorficznego leku przeciwbólowego.
6. Badanie wpływu dodatków polimerowych na fizyczną stabilność amorficznego leku przeciwbólowego

Prof. Sylwester Rzoska
1. "Badanie własności dielektrycznych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami".
Temat realizowany przez studentkę Ewelinę Białą (I biofizyka, II rok)

Dr hab. Dorota Tarnawska
praca magisterska:
1. „Badanie zaburzeń refrakcji układu optycznego oka”

praca licencjacka/inżynierska:
„Badanie biomechaniki rogówki ludzkiej”

Zakład Fizyki Jądrowej i jej Zastosowań


Fizyka lub Fizyka Techniczna
Prac licencjackie/inżynierskie
1. Przygotowanie oprogramowanie dla przelicznika sygnałów z wykorzystaniem firmowego pakietu programów. Promotor: dr hab. E.Stephan
2. Udział w pomiarach testowych w Centrum Cyklotronowym Bronowice i analiza uzyskanych danych. Promotor: dr hab. E. Stephan
Prace magisterskie
1. Analiza danych pomiarowych pod kątem określenia przekroju czynnego na reakcję rozbicia deuteronu w tzw. konfiguracji gwiazdy przestrzennej. Promotor: dr hab. E.Stephan
2. Analiza danych zmierzonych detektorem WASA - specyficzne konfiguracje reakcji rozbicia deuteronu. Promotor: dr B.Kłos
Dla dowolnego kierunku
Prace magisterskie
1. Identyfikacja produktów reakcji z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich zarejestrowanych przez system detekcyjny NIMROD.  - Promotor: dr K.Schmidt
2. Kalibracja energetyczna produktów reakcji z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich zarejestrowanych przez system detekcyjny NIMROD. - Promotor: dr K.Schmidt
3. Poszukiwanie egzotycznych kształtów jader w reakcjach z ciężkimi jonami przy energiach pośrednich - rozwijanie programu ETNA.  - Promotor: dr K.Schmidt
4. Wykorzystanie metod fizyki jądrowej do pomiaru izotopów promieniotwórczych w środowisku. (Temat pracy magisterskiej zostanie uściślony po rozmowie z magistrantem przy wyborze rodzaju prób: wody/skały, oznaczanego izotopu oraz techniki pomiarowej). - Promotor: dr A.Walencik-Łata
5. Identyfikacja związków żelaza w glebach terenów silnie uprzemysłowionych Górnego Śląska. - Promotor: dr M.Kądziołka-Gaweł
6. Analiza oddziaływań cząstek w ciekłoargonowym detektorze ICARUS. - Promotor: prof. dr hab. J.Kisiel
7. Poszukiwanie jąder super i hiperciężkich - selekcja przypadków. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
8. Niestandardowe metody poszukiwania jąder superciężkich. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
9. Zastosowanie światłowodów scyntylacyjnych w fizyce jądrowej. - Promotor: dr hab. S.Kowalski
10. Produkcja naładowanych hadronów w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów - eksperyment NA61 /SHINE przy SPS CERN. - Promotor: dr hab. S.Kowalski


Zakład Fizyki Ciała Stałego


Fizyka, Fizyka Techniczna, Nanofizyka i Biofizyka

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - tematy prac magisterskich
1. Wpływ granulowania na efekt termoelektryczny w ciężkich fermionach
2. Badania termodynamiczne i struktury elektronowej związków klatkowych na bazie ceru
3. Otrzymanie i badania podstawowe CeRuSn3 w zakresie niskich temperatur

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – Temat pracy licencjackiej; fizyka:
1. Charakteryzacja wybranych materiałów pod względem ich własności magnetycznych
Temat pracy magisterskiej dla studentów fizyki, nanofizyki lub fizyki technicznej:
1. Badania magnetyczne, strukturalne oraz elektronowe wybranych materiałów z uwzględnieniem ich rozmiarowości.

dr hab. Jerzy Goraus - tematy prac magisterskich
1. Modelowanie własności materiałów magnetokalorycznych na bazie obliczeń ab-initio
2. Modelowanie własności materiałów termoelektrycznych na bazie obliczeń ab-initio
3. Pomiary podatności magnetycznej w temperaturach milikelwinowych przy użyciu samodzielnie wykonanej końcówki demagnetyzacyjnej

dr hab. Artur Chrobak - tematy prac magisterskich
1. Technologia i właściwości nanokompozytów magnetycznych.
2. Symulacje właściwości nanostruktur magnetycznych.

dr hab. Maria Jastrzębska - praca dyplomowa, biofizyka:
1. Badania strukturalne wybranych elementów morfotycznych krwi o różnych stanach patologicznych.

dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz - tematy prac magisterskich:
1. Aktywność antynowotworowa związków małocząsteczkowych
2. Kombinowana terapia antynowotworowa

dr Katarzyna Balin - temat pracy licencjackiej; fizyka, fizyka techniczna lub nanofizyka:
1. Obrazowania mikro i nanostruktur w układach wielowarstwowych z wykorzystaniem spektrometrii masowej jonów wtórnych
Temat pracy magisterskiej; fizyka, fizyka techniczna lub nanofizyka:
1. Charakteryzacja układów wielowarstwowych z wykorzystaniem technik spektroskopowych

dr Anna Bajorek - praca licencjacka z nanofizyki dla studentów III roku fizyki:
1. Metoda ball - milling jako narzędzie w otrzymywaniu nanomateriałów
(!) temat pracy magisterskiej dla studenta: PaweŁ Lopadczak (I Nanofizyka) – temat zarezerwowany i zostanie uzgodniony w wersji angielskiej z prof. Niriną

prof. dr hab. Władysław Borgieł - tematy prac dyplomowych i magisterskich:
1. Zastosowanie projektu Arduino i gamy dostępnych czujników do pomiarów w fizycznych.
2. Anteny urządzeń nadawczych używanych w komunikacji cyfrowej, ich modele fizyczne.
3. Klastery metaliczne ich własności elektronowe i zastosowania.
4. Aktualny stan teorii DFT (Density Functional Theory), jej uogólnienia i praktyczne przybliżenia.

Zakład Fizyki Ferroelektryków


Fizyka, Fizyka Techniczna, Nanofizyka

prof. dr hab. Bogusław Fugiel
1. Kryształy z wiązaniem wodorowym – poszukiwanie nowych właściwości dielektrycznych

prof. dr hab. Antoni Kania
1. Badanie właściwości dielektrycznych i przemian fazowych kryształów roztworów stałych PbIn1/2Nb1/2O3 – PbTio3.

dr Dariusz Kajewski
1. Wpływ Nb na właściwości elektromechaniczne kryształów i ceramik cyrkonainu owłoiu.
2. Wpływ antymonu na właściwości dielektryczne ceramik (PbBa)(ZrTi)O3.

dr Michał Pilch
1. Rola domieszki Ti w kryształach cyrkonianu ołowiu w aspektach
aplikacyjno-wdrożeniowych.

prof. dr hab. Krystian Roleder
1. Właściwości optyczne, piezo- i elektrostrykcyjne (anty)ferroelektryków ABO3, czyli badanie materiałów dla nowej generacji pamięci elektronicznych.


Zakład Astrofizyki i Kosmologii
Dr hab. Ilona Bednarek:
Praca magisterska: Wpływ kwantyzacji Landaua na własności gwiazdy neutronowej.

Praca licencjacka: Neutrina w modelach gwiazd proto-neutronowych

Prof. dr hab. Jan Sładkowski:
Praca magisterska/ Praca licencjacka

Tematyka: Sieci, gry na sieciach (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
Tematyka: Kwantowa teoria gier (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
Tematyka: Teoria aukcji (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim!
Tematyka: Wykorzystanie toposów w fizyce (dokładny temat do ustalenia z osobą zainteresowaną); literatura w języku angielskim

Wstęp do Przedsiębiorczości – Nauka, Innowacyjność Realizacja

Wstęp do przedsiębiorczości

 • Zajęcia dla studentów II roku fizyki (i wszystkich innych zainteresowanych tematem)
 • Wykładowca 
  dr Marek Łukaszewski
 • Czas
  30 godzin lekcyjnych wykładów w semestrze zimowym 
  30 godzin lekcyjnych wykladów w semestrze letnim

Dlaczego takie zajęcia są potrzebne?

Małe i średnie przedsiębiorstwa kreują nie tylko olbrzymią część dochodu narodowego, ale tez tworzą największą ilość miejsc pracy. Małe i nowe firmy stały się osią polityki gospodarczej państw i głównym źródłem innowacyjności. Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych absolwentów wyższych uczelni, mimo wysokiej jakości kapitału ludzkiego i wysiłków by podnieść jakość nauczania ( Polska jest tu najlepszym, aczkolwiek nie jedynym w Europie przykładem) spowodował, że polityka promowania Przedsiębiorczości wydaje się być obecnie najbardziej obiecującym rozwiązaniem tej sytuacji. „Strategia Lizbońska „ wskazuje na konieczność rozwoju kapitału przedsiębiorczości i potrzebę tworzenia społeczeństwa przedsiębiorczego ( Komisja Europejska 2003). Nauczanie Przedsiębiorczości jest tam wskazywane jako jedna z dróg kształtowania umiejętności, doświadczeń i tworzenia kultury promującej zachowania przedsiębiorcze. Umiejętności i wiedza z zakresu Przedsiębiorczości powinna być dostarczana tam, gdzie kształtowany i tworzony jest kapitał ludzki przygotowywany do pracy w zaawansowanych technologiach.

Cel zajęć

Układ zajęć ma być ogólnym wprowadzeniem jak przekształcić pomysł- innowację powstałą w procesie badań w komercyjne przedsięwzięcie. Wypracowana w trakcie zajęć ścieżka postępowania będzie użyteczna dla każdego, nawet z niewielkim doświadczeniem, ale posiadającego pomysł, jak zdobyć finanse na jego rozwinięcie (dalsze badania, założenie firmy).

Celem zajęć jest by, studenci po tych zajęciach

 • Znali główne składowe pełnego cyklu rozwoju przekształcenia pomysłu w funkcjonujące przedsiębiorstwo, by przygotować ich do kariery w przemyśle nowych technologii lub/i skłonić ich do tworzenia własnych innowacyjnych firm.

 • Potrafili rozsądnie ocenić potencjał pomysłu, szanse oraz zagrożenia osobistego zaangażowania się w jego realizację

 • Wskazać na istotę transferu technologii i jego rolę w przekształcaniu innowacji w komercjalizację.

 • Zdobyli doświadczenie myślenia „ jak Przedsiębiorca” przez wymyślenie i prezentacje własnego pomysłu na firmę - wymóg wstępny do opracowania „Business Planu”

 • Byli zdolni do rozpoczęcia procesu wdrażania pomysłu z ukierunkowaniem na jego rozwój.

 • Mieli możliwość pozyskania środków na finansowanie i kształtowanie własnego rozwoju.

 • Zdobyli praktyczne, podstawowe umiejętności formułowania i prezentacji potencjału własnego projektu zarówno przed przełożonymi jak i inwestorami.

Program zajęć

 • Gospodarka, pieniądz osią gospodarki i miarą postępu. Pieniądz jako przyczyna zmian. Mechanizmy gospodarcze. Bogactwo a gospodarka. Znaczenie kapitału ludzkiego i wyścig technologiczny. Zmiany kulturowe a zmiany gospodarcze. Kultura tworzenia dostatku. Zasady pracy: analiza – studium przypadku ( case study), praca końcowa, zasady oceny końcowej. Efektywna prezentacja - zasady tworzenia. Rola MSP w gospodarce - „gazele”, kreacja miejsc pracy. Co to jest “przedsiębiorczość”? - Kulturowy kontekst. Przedsiębiorca – mity i opinie (cechy i zachowanie). Jakie należy mieć cechy i doświadczenia (umiejętności), aby odnieść sukces? Przedsięwzięcie - odwaga wizji i ryzyko działania. Czy warto angażować się w przedsięwzięcia? Naukowiec jako przedsiębiorca. Innowacje i innowacyjność. Mentalna rewolucja przejścia od naukowca do przedsiębiorcy. Jak naukowcy i przedsiębiorcy rozwiązują problem?. Miejsce nauki i naukowca w przedsiębiorczości. Ochrona wartości intelektualnej. Czy ochrona wartości intelektualnej jest potrzebna i czy służy rozwojowi gospodarczemu? (Dyskusja). Przygotowanie „ Business Planu”- zasady i sposoby. Rola „Executive summary” Jak zabrać się do tworzenia nowej firmy?. Planowanie tworzenia nowej firmy. Etapy życia firmy, specyfika firmy innowacyjnej. ”Dolina Śmierci”. Zarządzanie projektem. Komputerowe programy wspomagania zarządzania projektem. Konkurencja i analiza sektora. SWOT, PEST dla wybranych sektorów. Strategia, marketing i pozycjonowanie firmy na rynku. Analiza „Pięć sił Portera” dla wybranego sektora. Finanse firmy. Bilans rachunek wyników, przepływy finansowe. Zasady tworzenia i sprawdzania poprawności. Zysk, kapitał, dywidenda. Analiza zarządzania finansowego, analiza wskaźnikowa. Płynność finansowa. Operacje. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Dystrybucja towarów. Finansowanie działalności firmy. Finansowanie rozwoju kapitałem, długiem- emisje kolejnych transz akcji. Źródła finansowania innowacji, badań. Programy pomocowe- Unia Europejska, przedsiębiorstwa innowacyjne a polityka państwa. Struktura firmy i zarządzanie.

 • Prezentacja opracowań Planów Działania (Business Plan)

Literatura

 

 1. P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 2. E. Okoń-Horodyńska: Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001
 3. Zarządzanie innowacjami, red. nauk. J. Bogdanienko, SGH, Warszawa 1998
 4. "Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce- poradnik przedsiębiorcy", PARP, Warszawa 2003
 5. J.Targalski- Przedsiębiorczość i zarządzanie,- Wydawnictwo C.H.Beck.Warszawa 2003

 

Literatura zalecana ale dodatkowa

 • Barringer, Bruce R., and R. Duane Ireland. Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson Prentice-Hall, 2006.

Sposób prowadzenia zajęć

Przedsiębiorczość nie jest nauka ścisłą ( matematyka, fizyka) ani prawdą objawioną ( religia) i wymaga specyficznego sposobu nauczania. Nauczania, polegającego raczej na praktycznym wdrażaniu sposobu myślenia i zachowania się w określonych okolicznościach raczej niż na przekazaniu informacji czy teorii. Główna część zajęć będzie opierać się na pracy własnej studentów samodzielnej, bądź w grupie. Dzięki temu poznają dynamikę działania grupowego i poszukiwania kompromisu. Poznają znaczenie i konsekwencje „ błędu i niepowodzenia”. Ważnym jest nabycie umiejętności skutecznych sposobów prezentacji własnych poglądów i planów, zarówno w formie publicznego wystąpienia, jak i w formie” Executive summary” Jedne z zajęć będą poświęcone tematyce grantów i funduszy na finansowanie badań oraz procesu aplikacji.

Informacja o wykładowcy

Marek Łukaszewski

 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Quebec w Montrealu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor fizyki i Master of Business Administration.
 • W dotychczasowej swej działalności tworzył od podstaw większość firm (10), w których pracował. M.in. tworzył pierwsze w Polsce, po wojnie, joint ventures partnerów prywatnych. Pełnił szereg funkcji menedżerskich m.in.: - Prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Wcześniej Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. i Wiceprezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach.
 • Związany z rynkiem kapitałowym od 1991 roku. Był również Członkiem i przewodniczył pracom Prezydium Porozumienia na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Członkiem Rady Rynku Kapitałowego (2004r) ,założycielem i członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów – instytucji dedykowanego sprawom Corporate Governance- czyli zasadom etyki w biznesie.
 • Był także członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości - uczestniczył w grupie eksperckiej w zakresie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego. W STFI - przewodniczył Zespołowi ds. Standardów. Ekspert pracujący dla Rady Businessu przy ONZ, oraz osoba związana z działalnością rozwijania Przedsiębiorczości współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research.

Programy studiów

Jeżeli zacząłeś studia na dowolnym stopniu (pierwszym bądź drugim) począwszy od roku 2012 kliknij w baner z lewej, jeżeli od roku 2013 to wybierz ten środkowy. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2015 powinni wybrać baner z prawej.

 

               od2013               

Dla studenta

Strona 1 z 2

Podkategorie

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround