Język polskiLangue francaise
L`Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

AUF to instytucja założona w 1961 roku w Kanadzie w celu wspierania szkolnictwa oraz badań naukowych przeprowadzanych w szeroko rozumianym "świecie frankojęzycznym". Obecnie 524 członków AUF wywodzi się z Afryki, Azji, świata Arabskiego, Europy Środkowej i Wschodniej, Karaibów. Wśród członków AUF-u znajduje się również MSNP i jej studenci mogą w pełni korzystać z wszelkiej pomocy gwarantowanej przez tę instytucję, czyli starać się o płatne staże, stypendia, pomoc naukową.

http://www.auf.org

Fundacja Francja-Polska dla Europy

W 1989 r. rząd francuski utworzył Fundację Francja-Polska. Celem jej było udzielanie pomocy w transformacji politycznej i gospodarczej Polski. Swymi działaniami Fundacja wspierała współpracę między samorządami terytorialnymi, wyższymi uczelniami, partnerami społecznymi i gospodarczymi na poziomie lokalnym i krajowym. Ostatnim przedsięwzięciem FPE było zorganizowanie Uniwersytetu Letniego w Warszawie. Tematyka obejmowała: "Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po rozszerzeniu EU 1-go maja 2004".

http://www.fpenet.org

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski to najważniejsza i największa państwowa uczelnia wyższa w województwie śląskim. W ramach współpracy zagranicznej podpisane są liczne umowy bilateralne o współpracy naukowej i badawczej (szkoły wyższe z 32 państw). Na 34 kierunkach kształci się ponad 45700 studentów! MSNP powstała jako jednostka wspólna UŚ oraz Instytutów Nauk Politycznych (Bordeaux, Lille, Louvain).

http://www.us.edu.pl/

Instytut Nauk Politycznych w Bordeaux
http://www.iep.u-bordeaux.fr/accueil/

Uniwersytet Katolicki w Louvain (UCL)

UCL, założony w 1425 roku, jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie! Studenci mogą podjąć naukę aż na 50 wydziałach w ramach 10 fakultetów. Obejmują one nie tylko teologię i prawo kanoniczne ale również filozofię, prawo, nauki ekonomiczne i polityczne, filozofię i literaturę, psychologię, medycynę czy inżynierię genetyczną. Wobec tak bogatej oferty edukacyjnej pozostaje mi tylko zaprosić do studiowania w UCL. Jest to możliwe w ramach stypendium zagranicznego: Erasmus.

http://www.ucl.ac.be/

Region Nord pas de Calais

Region Nord pas de Calais (stolica: Lille) oraz województwo śląskie już w roku 1999 nawiązało ścisłą współpracę w ramach partnerstwa regionów. Wymiana doświadczeń jest szczególnie istotna ze względu na istniejące podobieństwa takie jak: problemy z modernizacją przemysłu ciężkiego, zagospodarowaniem nieużytków czy bezrobociem. W przypadku tych regionów, można mówić również o wyjątkowym położeniu geograficznym. Z Katowic można zaledwie w kilka godzin dostać się do Wiednia, Pragi, czy Warszawy. Z kolei Lille znajduje się blisko Londynu, Brukseli oraz Paryża. W ramach tego partnerstwa studenci MSNP uczestniczą w wymianie studenckiej. W Katowicach znajduje się biuro Regionu Nord pas de Calais. Istnieje możliwość odbycia stażu studenckiego!

http://www.nordpasdecalais.fr/

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach to instytucja założona w 1998 roku w ramach partnerstwa miast: Katowice oraz Saint-Etienne. Działalność DMSEK służy animowaniu dobrych relacji między miastami partnerskimi, ułatwianie kontaktów gospodarczych, prowadzenie misji handlowych jak również stymuluje współpracę na poziomie kulturalnym i edukacyjnym. W siedzibie DMSEK odbyło się szkolenie dla członków koła z zakresu technik autoprezentacji. W przyszłości planujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia. Istnieje możliwość odbycia stażu studenckiego!

http://www.um.katowice.pl/strony/st-etienne/003pl.html

Biuro Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego w Katowicach

Już w 1997 roku zostały nawiązane pierwsze kontakty pomiędzy Województwem Śląskim a Departamentem Dolnego Renu, co w 1998 zaowocowało nie tylko podpisaniem umów dwustronnych ale również powołaniem Biura Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego w Katowicach. Głównym zadaniem Biura jest promowanie przyjacielskich stosunków tych dwóch obszarów. Biuro pomaga w nawiązywaniu pierwszych kontaktów handlowych, inicjuje liczne projekty gospodarcze, turystyczne oraz artystyczne. Istnieje możliwość odbycia stażu studenckiego!

http://www.cg67.fr/

Akademia Młodych Dyplomatów

Akademia Młodych Dyplomatów to roczny program szkoleniowy przygotowujący studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów do pracy w polskiej służbie zagranicznej, polskiej służbie cywilnej, instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych. Podczas zjazdów studenci uczestniczą w spotkaniach ze znanymi specjalistami polityki międzynarodowej. Spotkania w grupach tematycznych dają możliwość pogłębiania wiedzy o konkretnym regionie.

http://www.akademia.diplomacy.pl/

Suplement

Suplement - to gazetka wydawana przez studentów i dla studentów. Można w niej znaleźć interesujące artykuły dotyczące życia studenckiego, naszej uczelni oraz kultury.

http://suplement.us.edu.pl/

Biuro Promocji i Karier

Biuro Promocji i Karier istnieje od 2000 roku. Prowadzi ono działalność informacyjną, jak i promuje UŚ. Biuro powstało z inicjatywy władz uczelni by pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego odpowiadającej ich aspiracjom, predyspozycjom i kwalifikacjom. Przynajmniej raz w miesiącu organizowane są warsztaty, treningi, seminaria bądź szkolenia, w czasie których pracownicy Biura Promocji i Karier zapoznają uczestników z problemami związanymi z rynkiem pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, przeprowadzają symulowane rozmowy kwalifikacyjne różnych typów, przekazują informacje na temat procesu rekrutacji i umożliwiają osobom biorącym w nich udział przećwiczenie i oswojenie się z sytuacjami, jakie często poszukiwaniu pracy towarzyszą.

Uniwersytet Szans

Projekt "Uniwersytet szans" to kierowany do studentów i absolwentów cykl bezpłatnych szkoleń (przygotowujących do poszukiwania pracy) oraz spotkań z przedstawicielami instytucji i firm (prezentującymi m.in. różne formy zatrudnienia, ścieżek kariery oraz przedstawiającymi oferty pracy i praktyk).

http://www.bpik.us.edu.pl/uniwersytet_szans_2004/index.html

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008
Zespół KN MSNP we współpracy z ozeh'em

Strona o Linux!Pobierz firefoxa!Poprawny XHTML 1.1!Poprawny CSS!