Prof. dr hab. Teresa Kurowska


Życiorys zawodowy

15 października 1974 r.- praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Katedrze Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Staże naukowe:
1976 r. Uniwersytet Warszawski
1979 r. Wydział Prawa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie
1982 r. obrona pracy doktorskiej - III nagroda w konkursie "Państwa i Prawa" PAN na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w roku 1982/83.
Stypendia naukowe:
Uniwersytet Paris I Pantheon-Sorbonne - Paryż.
1995 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa cywilnego i prawa rolnego.
Od 1 lutego 1996 r. Kierownik Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej.

Najważniejsze publikacje

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
 • Wycena nieruchomości rolnych - prawo, rynek, metody / Jan Konowalczuk, Teresa Kurowska, Lech J. Ostrowski, Krzysztof Urbańczyk. - Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego - Warszawa: "Polska Fed. Stow. Rzeczozn. Majątkowych" 2002, Wyd. 2 (popr. i zaktualizowane), 276 s.
 • Wybrane elementy prawa ekologicznego. Skrypt Politechniki Slaskiej. Katowice 1998
 • Wybrane elementy z prawa ekologicznego i gospodarczego. (wspólautor: St. Lizer) Skrypt Politechniki Slaskiej,
 • Prawa własności nieruchomości. Wyd. U.Ś.,Katowice 1994, s.158.
 • Prawne aspekty ochrony środowiska w procesie restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i ciężkiego. Skrypt. Wyd.Politechniki Śląskiej, Katowice 1994, s.123.
Artykuły, rozprawy, referaty:
 • Gospodarstwo rolne jako przedmiot wyceny - 1. Ekonomiczne i prawne pojęcie gospodarstwa rolnego / Teresa Kurowska. Nieruchomość, s. 1999, nr 2, s. 7-12.
 • Nieruchomość rolna i jej elementy / Teresa Kurowska. Nieruchomość, s. 1999, nr 1, s. 3-5.
 • Gospodarstwo rolne jako przedmiot wyceny - cz. 2 / Teresa Kurowska. Nieruchomość, s. 1999, nr 3, s. 4-7.
 • Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru (w:) Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Temida 2, Białystok, 1998 s. 109-118
 • Podział nieruchomości w świetle ustawy z 29 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Zadania gmin w zakresie gospodarki gruntami. Zagadnienia cywilnoprawne, s.12. Referat wygłoszony na Konferencji "Zadania samorzadu terytorialnego", Katowice- 08.12.1994.
 • Opłata adiacencka. "Finanse Komunalne", 1994 nr 4, s.66-67.
 • Uprawnienia państwowych osób prawnych do mienia będącego w ich zarządzie / Teresa Kurowska, Marek Stańko. Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Katowice: "UŚl." 1993, s. 41-53.
 • Gospodarka gruntami komunalnymi. "Prawo Samorządu Terytorialnego" nr 15, Wyd. ZPP, Katowice 1992, s.63.
 • Władcze uprawnienia gminy w gospodarce gruntami komunalnymi. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12,s.133-138.
 • Prawna ochrona środowiska w związku z poszukiwaniem kopalin. (współaut.: A. Agopszowicz, A. Lipiński, R. Mikosz), Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990, s.188.
 • "Obszar specjalny" - przyczynek do współczesnego ujmowania prawa własności gruntowej. "Problemy Prawne Górnictwa", Katowice 1984, nr 7, s.22-41.
 • Koncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego. (W:) Zagadnienia prawne ochrony środowiska. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1981, nr 495, s.129-156.
 • Organizacja przestrzenna zjednoczeń rolno-przemysłowych w aspekcie rozwoju prawnych form kooperacji w rolnictwie. (W:) Funkcje kooperacji w koncentracji przestrzennej rolnictwa. Zagadnienia prawne i organizacyjne. Pod red. W. Pańki, Warszawa 1980, s.36-80.
 • Kooperacja jako instrument koncentracji przestrzennej rolnictwa. (współaut.: W. Pańko, P. Strzępek). Pod red. W. Pańki. Maszynopis złożony w Instytucie Państwa i Prawa PAN, 1980, s.200.
 • Prawo a polityka regionalna wobec rolnictwa regionu uprzemysławianego. (W:) Organizacja przestrzenna rolnictwa regionu uprzemysławianego. Zagadnienia prawne. (współaut.: W. Pańko, P. Strzępek). Pod red. W. Pańki, PWN Warszawa 1980, s.20-52, 110-121.
 • Środki prawne organizujące rolniczą przestrzeń produkcyjną w rejonie uprzemysławianym / Teresa Kurowska. Organizacja przestrzenna rolnictwa rejonu uprzemysławianego - zagadnienia prawne, Warszawa: "Państ. Wydaw. Naukowe" 1980, s. 109-121.
 • Plany zagospodarowania Upowszechnienie przestrzennego a kształtowanie struktury użytkowej gruntów rolnych. (współaut.: W.Pańko), "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", PWN Warszawa 1979, z.101, s.111-125.
 • Obszar specjalny jako postać ingerencji administracji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości. "Studia Iuridica Silesiana", Katowice 1979 nr 6, s.43-57.
 • Kilka uwag na temat struktury organów administracji państwowej w zakresie gospodarki przestrzennej, "Organizacja, Metody, Technika", 1976 nr 1, s.20-24.
Ekspertyzy, opinie:
 • Opinia do projektu ustawy o izbach rolniczych. s.5 - na zlecenie Komisji Ustawodawczej Klubu Unii Wolności, 1993.
 • Ekspertyza nt."Zdrowa żywność a rolnictwo w rejonie uprzemysłowiononym", s.9 - na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska PAN w Katowicach, 1992.
 • Ekspertyza nt. Restrukturyzacji rolnictwa w rejonach uprzemysłowionych, s.12 - na zlecenie Urzędu Rady Ministrów, 1991.
Zainteresowania:
Podróże, jazda na rowerze, muzyka klasyczna, blusowa.