q Walerian Pańko - Bibliografia prac


Bibliografia prac Prof. Waleriana Pańki

Monografie
 1. Dzierżawa gruntów rolnych. PWN. Warszawa 1974, s. 240.
 2. Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne. Wyd. UŚ. Katowice 1978, s.151 (pozycja tłumaczona na język węgierski na zlecenie Uniwersytetu Etvós Lorand w Budapeszcie w 1979 r.).
 3. 0 prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Wyd. UŚ. Katowice 1984 , s. 220.
 4. Prawo rolne. Skrypt.Wyd. UŚ. Katowice 1987, s. 320.
Rozprawy, artykuły, referaty
 1. Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania PFZ i problematyka wymiany gruntów w powiecie lubińskim [współaut.: J. Nadler]. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN" [PWN. Warszawa] 1968, nr 31.
 2. Sprawy o odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwych wypadków [współaut.: R. Chalimoniuk, J. Nadler, A. Stelmachowski]. "Zeszyty Problemowo- Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwości" 1968, nr 7, s. 54-87.
 3. W sprawie odbudowy Państwa Polskiego po pierwszej wojnie światowej [wspólaut.: A. S t e l m a c h o w s k i]. "Państwo i Prawo" 1968, z. 4-5, s. 729-736.
 4. Z problematyki gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych w powiecie lubińskim. "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" [PWN. Warszawa 1968, nr 31.
 5. Klauzule generalne kodeksu cywilnego w cywilnoprawnej regulacji obrotu uspołecznionego. "Państwo i Prawo" 1969, z. 3, s. 488--499.
 6. [Wypowiedzi dyskusyjne]. W: Zagadnienia prawne rolnictwa. Praca zbiorowa pod red. J. Paliwody i A. Stelmachowskiego. Ossolineum. Wrocław 1970, s. 56-59, 102-106.
 7. [Współaut.]: uprzemysłowienia na stosunki własnościowe w rolnictwie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Praca zbiorowa pod red. A. Stelmachowskiego. Rozdziały: V-VI. PWN. Warszawa 1972, s. 124--179.
 8. Uwłaszczenie posiadaczy zależnych według ustawy z dnia 26 października 1971 r. "Nowe Prawo" 1973, nr 12, s. 1754-1768.
 9. Dzierżawa gruntów rolnych w rolnictwie indywidualnym. W: Przemiany własności ziemi w rolnictwie polskim. Praca zbiorowa pod red. A. Stel m a c h o w s k i e g o. Ossolineum. Wrocław 1974, s. 96-137.
 10. Problematyka prawna regionów intensywnego rozwoju rolnictwa. W: Wy brane problemy biologiczno-prawne ochrony kształtowania środowiska. Praca zbiorowa pod red. A. A g o p s z o w i c z a. Wyd. UŚ. Katowice 1975, s. 74-88.
 11. Struktura prawno-organizacyjna a model zarządzania rejonem uprzemy słowionym. W: Dolnośląski Okrąg Miedziowy 1960-1970. Początki przemian społeczno-ekonomicznych. Praca zbiorowa pod red. S. G o l a ch o w s kie g o. PWN. Wrocław-Warszawa 1974, s. 289-313; przedruk: "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN" [PWN. Warszawa] 1976, nr 62.
 12. Planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych oraz rejonizacja rolnicza jako środki kształtowania produkcyjnej przestrzeni rolniczej. W: Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce. Praca zbiorowa pod red. A. Stelmachowskiego. PWN. Warszawa 1977, s. 13-31.
 13. [Wypowiedź dyskusyjna]. W: Przemiany stosunków własnościowych w PRL. Praca zbiorowa pod red. A. Ł o p a t k i i J. S z e w c z y k a. Książka i Wiedza. Warszawa 1977, s. 357-361.
 14. Doktryna prawnicza a organizacja przestrzenna kraju. W: Badania regional ne w Polsce. Doświadczenia i perspektywy. "Biuletyn Komitetu Przestrzen nego Zagospodarowania Kraju PAN" [PWN. Warszawa 1978, z. 100, s. 104-111.
 15. Program ochrony powierzchni terenu górniczego a planowanie przestrzenne [współaut.: R. M i k o s z]. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1978, nr 10, s. 291-296.
 16. Uwagi o przedmiocie prawa własności nieruchomości gruntowej. W: "Pro blemy Prawne Górnictwa". T. 2. Pod red. A. A g o p s z o w i c z a. Wyd. UŚ. Katowice 1978, s. 88-109.
 17. Funkcje kooperacji w koncentracji przestrzennej rolnictwa. W: Zagadnienia ustroju prawnego rolnictwa. T. 1. Praca zbiorowa pod red. M. Błażej c z y k a. Ossolineum. Wrocław 1979, s. 49-70.
 18. La legislation en vigueur en tant que facteur determinant le contenu et les limites du droit de propriete fonciere agricole. W: Propriete fonciere agricole (współaut. : M. B ł a ż ej c z y k, A. L i c h o r o w i c z). Paris 1979, s. 1-37.
 19. Ochrana sredy a pravovyj reźim territorialnogo planirovanija v PNR [referat]. Ostrawa-Rożnow 1979, s. 20.
 20. Plany zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie struktury użytkowej gruntów (współaut.: T. K u r o w s k a). "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" [PWN. Warszawa] 1979, z. 101, s. 111-125.
 21. Some notes on the legal means of forming and implementing regional policy in Poland (Refleksje nad środkami prawnymi kształtowania i realizowania polityki regionalnej w Polsce). In: International Conference "Demography - Regional Policy - Socio-Economic Development". Wyd. PAN. War szawa-Białowieża 1979, s. 19.
 22. Kooperacja jako instrument koncentracji przestrzennej rolnictwa [współaut.: T. K u r o w s k a, P . S t r z ę p e k). Pod red. W. P a ń k i. Maszynopis złożony w Instytucie Państwa i Prawa PAN, 1980, s. 200.
 23. Miejsce prawa rolnego w systemie prawa polskiego [referat - wersja językowa węgierska]. Budapeszt 1980, s. 21.
 24. 0 potrzebie nowej regulacji prawnej planowania przestrzennego. "Miasto" 1980, nr 4, s. 5-8.
 25. Prawo a polityka regionalna wobec rolnictwa rejonu uprzemysławianego. W: Organizacja przestrzenna rolnictwa rejonu uprzemysławianego. Zagadnienia prawne. Praca zbiorowa pod red. W. P a ń k i. PWN. Warszawa 1980, s. 7-19, 85-109, 122-127.
 26. Prawo a wizja rozwojowa wsi polskiej (wypowiedź dyskusyjna]. W : Wieś polska 2000. "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" [PWN. Warszawa] 1980, z. 110, s. 199-205.
 27. Elementarne problemy rozwoju aglomeracji katowickiej. W: "Komitet Prze strzennego Zagospodarowania Kraju PAN". Praca zbiorowa pod red. A. K I a s i k a. Wyd. PTE. Katowice 1981, s. 14.
 28. Podział terytorialny kraju. Kryteria oceny oraz założenia i kierunki reform w ujęciu prawno-organizacyjnym. "Komitet Przestrzennego Zagospodaro wania Kraju PAN" [PWN. Warszawa] 1981, s. 20.
 29. Porównawcza ocena dwóch modeli organizacji terytorialnej kraju (aspekt prawny). W: Gospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju. Praca zbiorowa pod red. A. J a r o s z y ń s k i e g o i S. M. K o m o - r o w s k i e g o. Warszawa 1982, s.114-130; przedruk (wersja poprawiona) w: Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Praca zbiorowa pod red. A. K u k 1 i ń s k i e g o. "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospoda rowania Kraju PAN". PWN. Warszawa 1983, s. 213-232.
 30. Problematyka terytorialnej organizacji kraju [referat na konferencję na ukową]. "Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN". Kazi mierz Dolny 1983, s. 26.
 31. Własność jako kategoria ekonomiczna a prawo własności. W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora J. Fiemy. Praca zbiorowa pod red. A. Kleina. Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 609. "Prawo" CV. Wrocław 1983, s. 153-170.
 32. Koncepcja zmian w podziale administracyjnym kraju. W: Podział admini stracyjny kraju. Praca zbiorowa pod red. A. S t a s i ak a. "Biuletyn Komi tetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" [PWN. Warszawa] 1984, nr 126, s: 102-114.
 33. Ochrona środowiska a cele i zadania planowania [współaut.: M. K u 1 e s z a]. W: Ochrona środowiska a planowanie. Zagadnienia organizacyjno-prawne. Praca zbiorowa pod red. J. S o m m e r a. Ossolineum. Warszawa 1984, s. 7-23.
 34. Odpowiedź na ankietę na temat ewentualnych zmian w podziale admini stracyjnym kraju. W: Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie. Praca zbiorowa pod red. A. S t a s i a k a. "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" [PWN. Warszawa] 1984, nr 126, s. 102-114.
 35. Nowa regulacja prawna planowania przestrzennego w Polsce. "Polskie Prawo Współczesne" [Wyd. PAN - wersja językowa rosyjska i francu ska] 1985, nr 1/4, s. 81-93.
 36. Ocena stanu nauki prawa rolnego w Polsce [referat na posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego "Systemu Prawa Rolnego"]. Poznań 1985, s.12.
 37. Ochrona gruntów rolnych, czyli o sprzeczności interesów i ich kojarzeniu. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, z. 4, s. 17-32.
 38. Zagadnienia prawne funkcjonowania gospodarki rolnej w warunkach aglome racji miejsko-przemyslowej. W: Rolnictwo w warunkach aglomeracji miej sko-przemysłowej (konferencja naukowa). Wyd. SITR. Częstochowa 1985, s. 37- 49.
 39. Zbiór regulacji prawnych stanowiących podstawy wykonywania ocen od działywania na środowisko w Polsce [współaut.: R. M i k o s z]. W : Materia ly do kursu wykonywania ocen oddzialywania na środowisko. Wyd. Instytutut Kształtowania Środowiska. Warszawa 1985, s. 18.
 40. O strukturze systemu ochrony środowiska w Polsce [referat na konferencji naukowej "Przemysł a środowisko"]. Gliwice 1986, s. 12.
 41. Zagadnienia prawne urbanizacji wsi w świetle nowego ustawodawstwa [referat na posiedzenie Komisji Obszarów Wiejskich KPZK PAN]. Warszawa 1986, s. 20.
 42. Un programma per l'insequamento del diritto agrario in Polonia. "Rivista di Diritto Agrario" [Milano] 1988, no 3/8, s. 3.
 43. Zagadnienia prawne produkcji rolnej w aglomeracji wielkoprzemysłowej. W: Rolnictwo w aglomeracji wielkoprzemysłowej. Praca zbiorowa pod red. S. Łakoty i Z. Łukaszczyka. Wyd. SITR. Katowice 1988, s. 30.
 44. [(Głos w dyskusji]. W: Założenia planu zagospodarowania przestrzennego kraju do roku 2000. Praca zbiorowa pod red. J. K o ł o d z i ej s k i e g o. PWN. Warszawa 1988, s. 5.
 45. Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczeństw lokalnych. W: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego. Wyd. UW. Warszawa 1989, s. 41-76.
 46. Prawno-instytucjonalne uwarunkowania przemian planowania regionalnego (synteza referatu). W: Kierunki przemian w planowaniu regionalnym (Konferencja naukowa). Poznań 1989, s. 15.
 47. O strukturze prawnego systemu ochrony środowiska w Polsce. W: "Studia Iuridica Silesiana". T. 15. Pod red. K. G a n d o r a. Wyd. UŚ. Katowice 1990, s. 116-122.
 48. Strefa ochronna zakładu przemysłowego - instrument ochrony środowiska czy przemysłu. W: Prace cywilistyczne. Praca zbiorowa pod red. S. Wój c i k a. Wyd. Prawnicze. Warszawa 1990, s. 191-199.
 49. Les reformes communales en Pologne. In: Strates (materiaux pour la recherche en sciences sociales). 1991, No 6, s. 96-100.
 50. Prawo rolne. Kryzys czy wielki zwrot? W: Z zagadnień prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora A. Stelmachowskiego. Białystok 1991, s. 125-133. '
 51. Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego. "Samorząd Tery torialny" 1991, nr 1-2, s. 16-21.

Glosy

 1. Glosa do decyzji Ministerstwa Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1965 r. (UR-u/300/2150/G). "Państwo i Prawo" 1966, z. 60, s. 617-623.
 2. Glosa do orzeczenia CKA z dnia 13 listopada 1963 r. (DO/4127/63). "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1965, nr 4, s. 159-160.
 3. Glosa do uchwały S z dnia 15 listopada 1968 r. (III CZAP 101/68) [współaut.: J. N a d l e r]. "Państwo i Prawo" 1970, z. 3-4, s. 618-622.
 4. Glosa do orzeczenia S z dnia 25 czerwca 1968 r. "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1971, nr 3, s. 119-124.
 5. Glosa do wyroku Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 1970 r. (II TR 1659/70). "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1973, nr 11, s. 460--464.
 6. Glosy do uchwały SN z dnia 27 marca 1974 r. [współaut.: S. P r u t i s]. "Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych" 1975, nr 8-9, s. 244.-248.

Recenzje
 1. Recenzja monografii P. Czechowskiego (Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia prawno-organizacyjne. Wyd. UW. Warszawa 1980). IRWiR PAN."Wieś i Rolnictwo" 1981, nr 3, s. 192-195.
 2. Recenzja monografii M. Korzyskiej (Ochrona własności rolniczej. Warszawa l979). "Państwo i Prawo" 1982, z. 3, s. 156-159.
 3. Recenzja monografii R. Budzinowskiego (Przymusowe przejmowanie nieru chomości rolnych. PWN. Warszawa-Poznań 1985). "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986, nr 3, s. 321-324.

Raporty, ekspertyzy, inne opracowania
 1. Hasła z zakresu prawa rolnego do Polskiego słownika prawniczego - zło żone w IPiP PAN. Warszawa 1976, s. 50.
 2. Gmina jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego kraju. Raport na zlecenie Wydziału Nauk Społecznych PAN. Łódź 1977, s. 20.
 3. Wskazówki metodyczne do nauki prawa rolnego i polityki rolnej. Wyd. UŚ. Katowice 1978, s. 23.
 4. Gospodarowanie ziemią ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego jej wykorzystania na cele rolnicze, leśne, przemysłowe i turystyczne oraz problemy rekultywacji gruntów. Ekspertyza wykonana pod kierunkiem B. M a l i s z a (Ocena regulacji prawnej gospodarki ziemią) w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na zlecenie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Warszawa 1979, s. 45.
 5. Wpływ ingerencji typu nakazowego na postępowanie rolników. Raport na zlecenie V Wydziału PAN. Warszawa 1985, s. 25.
 6. Propozycja sposobów hamowania koncentracji działalności gospodarczej na obszarach zagrożenia ekologicznego na przykładzie województwa katowic kiego [współaut.: A. B a r t e c z e k, A. K l a s i k i inni]. Ekspertyza wykonana pod kierunkiem A. K l a s i k a na zlecenie wojewody katowickiego. Wyd. AE w Katowicach. Katowice 1985, s. 64 + 6 tabel.
 7. Ocena stanu kształtowania kadr dla gospodarki przestrzennej na wydziałach prawa uniwersytetów [współaut.: P. S t r z ę p e k]. Ekspertyza wykonana na zlecenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Katowice 1979, s. 9.
 8. Założenia i kierunki zmian w ustawodawstwie rolnym (próba formułowania tez). Ekspertyza wykonana na zlecenie Społecznej Rady Legislacyjnej. Katowice 1981,
  s. 12.
 9. Ocena prawna wpływu inwestycji na środowisko (koncepcja modelu oceny). Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Kształtowania Środowiska. Katowice 1981, s. 17.
 10. Ocena normatywnych podstaw trybu (procedury) ustalenia i zmian podziału terytorialnego kraju. I ekspertyza wykonana na zlecenie KPZK PAN. Warszawa 1981, s. 19.
 11. Procedura zmian podziału administracyjnego. II ekspertyza wykonana na zlecenie KPZK PAN. Warszawa 1983, s. 31 + 4 tabele.
 12. Uwagi do prawnego aspektu "Systemu realizacji ochrony środowiska" w województwie katowickim. Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Katowice 1984, s. 11.
 13. Planowanie przestrzenne jako instrument prawny ochrony środowiska [współaut.: M. K u l e s z a]. Ekspertyza wykonana na zlecenie Komitetu Ekologicznego PAN. Warszawa 1984, s. 26.
 14. 5 haseł z zakresu prawa cywilnego i rolnego do Encyklopedii ekonomicz no-rolniczej. PWRiL. Warszawa 1984 - maszynopis.
 15. Wymogi prawne odnoszące się do realizacji i funkcjonowania Kopalni i Zakładu Wzbogacania Rud Polimetalicznych "Krzemionka" ze względu na ochronę środowiska, studium przedprojektowe (współaut.: G. M a r t y s z, R. M ik o s z,
  P. S t r z ę p e k]. Raport wykonany w ramach Instytutu Kształtowania Środowiska. Katowice 1985, s. 318.
 16. Procedury planistyczne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Odpowiedź na ankiety KPZK PAN. W: Ekspertyza - procesy urbanizacyjne. Praca zbiorowa pod red. A. A n d r z ej e w s k i e g o. PWN. Warszawa 1988.
 17. Rozwiązania prawne a funkcjonowanie samorządu wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy. W: I etap badań nad stanem gmin w Polsce i perspektywami ich rozwoju. Warszawa 1988.