Jan Grzenia: Język poetycki jako struktura polifoniczna (streszczenie książki)

Jan Grzenia


Język poetycki jako struktura polifoniczna
(Na materiale poezji polskiej XX wieku)

Streszczenie


I. Przedmiotem pracy jest analiza relacji zachodzących pomiędzy językiem poetyckim a językami „niepoetyckimi” (tzn. takimi, w których nie dominuje funkcja poetycka).
W rozdziale 1. autor przedstawia wyniki przeglądu literatury przedmiotu, w której poszukiwał koncepcji polifoniczności poezji bądź języka poetyckiego.
W rozdziale 2. autor omawia kilka aspektów komunikacji literackiej mających wpływ na zjawisko polifonii językowej. Omówiono również znajdujący się u podstaw tego zagadnienia problem odmian języka. Kolejną analizowaną kwestią jest przydatność niektórych terminów zbliżonych pod względem zakresu pojęciowego (m.in. mimetyzm formalny, wyrażenie cudzysłowowe, stylizacja, intertekstualność).
W rozdziale 3. omówieniu został poddany problem wielojęzykowości poezji współczesnej. Dotyczy ono następujących kwestii: genezy wielojęzykowości poetyckiej, związków stylu i punktu widzenia oraz problemu specyfiki języka poetyckiego. Ostatni rozdział rozprawy dotyczy możliwości interpretowania wielojęzykowych tekstów poetyckich jako wielogłosowych.

II. Kluczowy w tej pracy termin „polifoniczność” został umiejscowiony w siatce terminologicznej złożonej z czterech elementów; są to:
dialogowość — nadrzędna kategoria pojęciowa w tym ujęciu,
wielogłosowość rozumiana jako kreacja co najmniej dwu podmiotów mówiących (lub ról podmiotowych) tekście poetyckim,
polifoniczność, będąca nadrzędnym określeniem wszelkich rodzajów wielopłaszczyznowości lub wielowarstwowości dzieła literackiego,
wielojęzykowość (inaczej polifonia językowa), której przejawem jest wystąpienie w tekście artystycznym jednostek należących do różnych odmian języka, gatunków mowy a sporadycznie nawet różnych kodów niejęzykowych.
Głównym celem pracy jest więc analiza mowy poetyckiej w stosunku do odmian języka. Jest to ujęcie zorientowane pragmatycznie i socjolingwistycznie.

Przedruk lub kopiowanie części bądź całości tekstu dozwolone tylko z podaniem źródła.
© by Jan Grzenia


Strona główna » Publikacje » Indeks » O autorze » Projekty » Kontakt