STRONA GŁÓWNA >> SŁOWNIKI >> PROJEKTY >> KONTAKT

 

Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie

Bibliografia rozszerzona (załącznik do książki)

 

Anusiewicz J. [1992], Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, [w:] Potoczność w języku i w kulturze, pod red. J. Anusiewicza i F. Nieckuli, Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Anusiewicz J., Nieckula F. [1978], Charakterystyka tekstów mówionych na tle klasyfikacji aktów komunikacyjnych, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej, red. T. Skubalanka, Wrocław.

Aschwanden B. [2001], „Wär wot chätä”. Zum Schprachverhalten deutschschweizerischer Chatter, http://www.websprache.net/networx/docs/networx-24.pdf.

Awdiejew A. [2001], Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych), [w:] Język w komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, t. 1, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Aycock A. Technologies of the self. Foucault and Internet Discourse, http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue2/aycock.htmlhttp://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue2/aycock.html

Aycock A., Buchignani N. [1995], The E-mail Murders: Reflections on ‘Dead’ Letters, [In:] CyberSociety: Computer-Mediated Communication and Community, S.G. Jones (ed.) Thousand Oaks: Sage.

Bajerowa I. [1980], Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bajerowa I. [1993], Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bart­miński, Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Balcerzan E. [1999], W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”, nr 6.

Ball-Rokeach S.J., Reardon K. [1988], Monologue, dialogue and telelog: Comparing an emergent form of communication with traditional forms, [in:] R.P. Hawkins, J. M. Wiemann, S. Pingree (eds.), Advancing communication science: Merging mass and interpersonal processes, Newbury Park: Sage.

Banaszkiewicz-Zygmunt E. [red., 2000], Media, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bardini T. [1997], Bridging the Gulfs: From Hypertext to Cyberspace, „Journal of Computer Mediated Communication” 3 (2), http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue2/bardini.html.

Barnes S.B. [2002], Computer-Mediated Communication: Human-to-Human Communication Across the Internet, Needham Heights: Allyn & Bacon.

Baron N.S. [1984], Computer mediated communication as a force in language change, „Visible Language”, No 2.

Baron N.S. [1998], Writing in the Age of Email. The impact of ideology versus technology, „Visible Language”, No 1.

Baron N.S. [2000], Alphabet to Email: How written English evolved and where it's heading, London–New York: Routledge.

Baron, N.S. [1998], Letters by phone or speech by other means: the linguistics of email, „Language and Communication” Vol. 18, No 2.

Bartmiński J. [1993], Styl potoczny, [w:] Bartmiński [red., 1993].

Bartmiński J. [red., 1993], Encyklopedia kultury polskiej XX w., Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Bartol-Jarosińska D. [1990], Społeczny wymiar języka w ujęciu językoznawczym, „Przegląd Humanistyczny” R. XXXIV, nr 5–6.

Baudrillard J. [2001], Porządek symulakrów, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i opr. A. Gwóźdź, Kraków: Universitas.

Baym N. [1995], From Practice to Culture on Usenet, [In:] The Cultures of Computing, S.L. Star (ed.), Oxford, UK: Blackwell.

Baym N., Performance of Humour in Computer Mediated Communication, http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue2/baym.html

Bazewicz M. [2001], Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku, Wrocław.

Bechar-Israeli H. [1995], From <Bonehead> to <cLoNehEAd>: Nicknames, Play, and Identity on Internet Relay Chat, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 1, No. 2, www.ascusc.org/ jcmc/vol1/issue2/bechar.html.

Beisswenger M. [2000], Kommunikation in virtuellen Welten: Sprache, Text und Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur Konzeptionalität von Kommunikationsvollzügen und zur textuellen Konstruktion von Welt in synchroner Internet-Kommunikation, exemplifiziert am Beispiel eines Webchats, http://www.hrz.uni-dortmund.de/~hytex/mb/virtuell.html.

Beisswenger M. [bearb. v., 2002], Bibliography on Chat Communication. A Collection of On- and Offline Resources. Bibliographie zur Chat-Kommunikation. Verzeichnis der On- und Offline-Ressourcen zum Thema, http://www.chat-bibliography.de.

Beisswenger M. [Hrsg., 2001], Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld, Stuttgart: Ibidem.

Bell D., Kennedy B.M. [2001], The cybercultures reader, London–New York: Routledge.

Benveniste E. [1980], Struktura języka i struktura społe­czeństwa, [w:] Język a społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa: Czytelnik.

Bernstein B. [1962], Social class, linguistic codes and grammatical elements, „Language and Speech”, No 5.

Bernstein B. [1980], Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] Język a spo­łeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa: Czytelnik.

Bernstein B. [1990], Odtwarzanie kultury, oprac. A. Piotrowski, Warszawa.

Biocca F., Lévy M. [1995], Communication in the age of virtual reality, Hillasdale: Erlbaum.

Birkenmajer A., Kocowski A., Trzynadlowski J. (red. nacz.) [1971], Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Blustein W.J. [b.r.wyd., 1], Frequently Asked Question grupy dyskusyjnej alt.hypertext, http://www.cs.bgsu.edu/jamie/hypertext-faq.html.

Blustein W.J. [b.r.wyd., 2], Hypertext Versions of Journal Articles: Computer-aided linking and realistic human-based evaluation, http://www.csd.uwo.ca/~jamie/publications.html.

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M. [1977], Socjologia języka, Warszawa.

Bolter J.D. [1990], Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban­‑Klas, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bolter J.D. [1991], Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, Hillsdale: Lawrence Erlbaum and Associates.

Bolz N., Rozstanie z galaktyką Gutenberga, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994.

Bonvillain N. [1999], Language, culture and communication. The meaning of messages, London: Prentice Hall.

Bouissac P. [ed., 1998], The Garland Encyclopedia of Semiotics, New York: Garland.

Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. [red., 2000], Język w mediach masowych, Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”.

Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. [red., 2001], Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa: Rada Języka Polskiego.

Bruckman A. [1996], Gender Swapping on the Internet, [in:] Ludlow [ed., 2000]

Bula, J., Nawacka D., [1983], Próba klasyfikacji aktów mowy, „Socjolingwistyka” 5.

Burke P., Briggs [2001], Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge: Polity Press.

Burszta W., Język hiperrzeczywistości – hiperrzeczywistość języka. Rozważania bardzo wstępne. http://www.cyberforum.pl/teksty.php3?ITEM=47

Burszta W.J. [2001]: Język hiperrzeczywistości – hiperrzeczywistość języka, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Bush V. [1945], As We May Think, „The Atlantic Monthly”, http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush/

Bush V. [1945], As We May Think, „The Atlantic Monthly”, No 7, http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush/.

Buttler D. [1978], Uwagi o polskich terminach socjolingwistycznych, „Przegląd Humanistyczny” 6, XXII.

Buttler D., [1959], Słownictwo środowiskowo-emocjonalne we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 1-2.

Buttler D., [1982], Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny, [w:] Język literacki i jego warianty, red. S. Urbańczyk, Wrocław.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. [1971], Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, t. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. [1982], Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, t. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Castells M. [2003], Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społe­czeństwem, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Chandler D., Personal Homepages and the Conctruction of Identities on the Web, http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.htmlhttp://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.htmlhttp://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.html

Cherny L. [1999], Conversation and Community. Chat in a Virtual World, Stanford: CSLI Publications.

Chesebro J.W., Bonsall D.G. [1989], Computer-mediated communication: Human relationships in a computerized world (Studies in rhetoric and communication), Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Chesher Ch. [2001], Ontologia domen cyfrowych, [w:] Gwóźdź [opr., 2001].

Chymkowski R. [2002], Czytanie z ekranu – wstępny zarys problematyki, „Przegląd Humanistyczny” nr 1.

Clark H.H. [1996], Using language, Cambridge: Cambridge University Press.

Collot M., Belmore N. [1996], Electronic Language: A new variety of English, [in:] Herring [ed., 1996].

Compaine B.M., Greenstein S.M. [eds, 2001], Communications policy in transition: The Internet and beyond, Boston: MIT Press.

Condon S.L., Čech C.G. [1996], Functional comparisons of face-to-face and computer-mediated decision making interactions, [in:] Herring [ed., 1996].

Conner-Sax, E. Krol [2000], Internet: następne pokolenie, Warszawa.

Crystal D. [2001], Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press.

Currie H.C. [1952], A Projection of Socio-Linguistics: The Relationship of Speech to Social Status, „Southern Speech Journal”, No 18.

Curtis P. [1996], MUDding: Social Phenomena in Text-Based Virtual Realities, [w:] Ludlow [ed., 1996].

Czajkow­ski M. [1999], Leksykon Internetu. Technologia, kultura, biznes, polityka, rozrywka, Warszawa: Mikom.

Danet B. [1996], Computer-mediated communication, [in:] Bouissac [ed., 1998].

Danet B. [1997], Books, Letters, Documents: The Changing Aesthetics of Texts in Late Print Culture, „Journal of Material Culture” Vol. 2, No. 1.

Danet B. [1998], Text as Mask: Gender, Play and Performance on the Internet, [in:] S.G. Jones (ed.), Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-mediated Communication and Community, London: Sage.

Danet B., Ruedenberg-Wright L., Rosenbaum-Tamari Y. [1997], Hmmm...where's that smoke coming from? Writing, Play and Performance on Internet Relay Chat, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 4, No. 1, http://www.ascusc.org/ jcmc/vol2/issue4/danet.html.

Davis B.H., Brewer J.P. [1997], Electronic discourse: linguistic individuals in virtual space, Albany: State University of New York Press.

Dąbrowska M. [2000], Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, [w:] Szpila [red., 2000].

Dąbrowska M. [2000], Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, [w:] Szpila [red., 2000].

De Kerckhove D. [2001a], Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, wstęp i oprac. tekstu W. Rowland, tłum. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Warszawa: Mikom.

De Kerckhove D. [2001b], Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, wprow. i oprac. tekstu C. Dewdney, tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa: Mikom.

December J. [1993], Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net. Paper presented at the twelfth annual Penn State Conference on Rhetoric and Composition, University, Park, Pennsylvania, July 8, 1993, http://www.december.com/john/papers/ pscrc93.txt.

December J. [1996], Units of Analysis for Internet Communication, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 4, No 1, http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/ december.html.

Deręgowski J. [1999], Spotkania z rzeczywistością wirtualną, [w:] J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Warszawa.

Dębek P. [1997], Cyberkultura? Wyzwanie dla humanistyki. Zarys nowych zjawisk w kulturze popularnej lat dziewięćdziesiątych, w: „Kultura i Literatura Popularna” VI, Wrocław.

Dobrzyńska T. [1993], Tekst, [w:] Bartmiński [1993].

Doell W. [1998], The Internet Relay Chat (IRC): Linguistic Perspectives, http://www2.crosswinds.net/ ~wdoell/work/ircpaper.htm.

Donath J. [1999], Identity and deception in the virtual community, [In:] M. Smith, P. Kollock (eds.), Communities in cyberspace, London–New York: Routledge.

Donath J., Being Real, http://smg.media.mit.edu/papers/BeingReal/BeingReal.html

Donath J., Identity and Deception in the Virtual Community, http://smg.media.mit.edu/people/judith/Identity/IdentityDeception.html,

Donath J., Karahalios K., Viégas F. [1999], Visualizing Conversation, „Journal of Computer-Mediated Communication” Vol. 4, No. 1.

Donnelly D.F. [1996], Selling On, Not Out, The Internet, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 2, No 1, Part 1, CMC/JCMC-abstracts/ascusc/adsnew.html.

Downes W. [1984], Language and Society, London: Fontana Paperbacks.

Downes W. [1984], Language and Society, London: Fontana Paperbacks.

Druckrey T. [ed., 1996], Electronic Culture. Technology and Visual Representation, Fairfield–New York: Aperture.

Du-Bartell D. [1995], Discourse features of computer-mediated communication: ‘spoken-like’ and ‘written-like’, [w:] Warvik B., Tanskanen S.-K., Hiltunen R., Organization in discourse: Proceedings from the Turku conference, Anglicana-Turkuensia 14, Turku.

Dubisz S. [2001]: Probabilistyka lingwistyczna, czyli o rozwoju polszczyzny w XXI wieku, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Dubisz S., Gajda S. [red., 2001], Polszczyzna XX wieku: ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Dudeney G. [2000], The Internet and the Language Classroom, Cambridge: Cambridge University Press.

Dunaj B. [1985], Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej, „Język Polski LXV.

Dunaj B. [1986], Dialektologia a socjolingwistyka, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 12.

Duxbury L., Higgins Ch., Staples S. [b. r. wyd.], An Empirical Study of Electronic Mail Usage, http://hsb.baylor.edu/ram­sower/acis/pa­­pers/stap­­les.htm.

Dyson E. [1999], Wersja 2.0: Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa: Prószyński i S-ka, Warszawa.

Eco U. [1996], From Internet to Gutenberg, http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm

Eco U. [2002], Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Eklundh K.S. [1994], Electronic mail as a medium for dialogue, [in:] L. Waes, E. Wondstra, P. van den Hoven (eds., 1994), Functional Communication Quality, Amsterdam: Rodopi.

Erickson T., The World Wide Web as Social Hypertext, http://www.pliant.org/personal/Tom_Erickson/SocialHypertext.html

Ess Ch. [ed., 1996], Philosophical perspectives on computer-mediated communication, Albany: State University of New York Press.

Ess Ch. [ed., 2001], Culture, technology, communication: Towards an intercultural global village, Albany: State University of New York Press.

Fedák M. [2002], Text a synchrónna internetová komunikácia, [w:] Michalewski [red., 2002].

Ferrara, K., Brunner H., Whittemore G. [1991], Interactive Written Discourse as an Emergent Register, „Written Communication” 8 [1].

Fishman J.A. [1972a), Sociolinguistics. A Brief Introduction, Rowley.

Fishman J.A. [1972b), Language in Sociocultural Change, Stanford: Stanford University Press.

Fishman J.A. [1976], Advances in the sociology of language,The Hague: Mouton de Gruyter.

Fishman J.A. [1980], Socjologia języka, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa.

Follman J.M., Words on the Web and the written tradition, [W:] Getting the Web: Understanding the Nature and Meaning of the Internet, 2000, http://www.isoc.org/oti/articles/0500/follman.html

Fowler R. [1989], Założenia socjolingwistycznej teorii dyskur­su literackiego, przeł. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki”, z. 3.

Fowler R.M., How the Secondary Orality of the Electronic Age Can Awaken Us to the Primary Orality of Antiquity or What Hypertext Can Teach Us About the Bible with Reflections on the Ethical and Political Issues of the Electronic Frontier, http://www2.bw.edu/~rfowler

Fraim J. [2002], Electric symbols: Internet words and culture, „First Monday. Peer-Reviewed Journal on the Internet”, www.firstmonday.dk/issues/issue7_6/fraim/.

Gackenbach J. [ed. 1998], Psychology and the Internet: Intrapersonal, interpersonal and transpersonal implications, San Diego: Academic Press.

Gadamer H.G. [2000], Człowiek i język, [w:] Rozum, słowo, dzieje, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gajda S. [1993], Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] J. Bartmiński [red. 1993].

Gajda S. [2000], Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa: Upowszech­nianie Nauki – Oświata „UN-O”.

Gajda S. [2001]: Prognostyczna (bez)moc językoznawcy, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Gelertner D. [1999], Mechaniczne piękno. Kryterium estetyczne w informatyce, tłum. A. Ra­domski, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Georgakopoulou A. [1997], Self-presentation and interactional alliances in e-mail discourse: the style- and code-switching of Greek messages, “International Journal of Applied Linguistics” Vol. 7, No. 2.

Głowiński M. [red., 1980], Język i społeczeństwo, Warszawa.

Goban-Klas T. [1999], Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, tele­wizji i Internetu, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas T. [1999], Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków.

Goban-Klas T. [2001], Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Godzic W. [2000], Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] Bralczyk, Mosiołek­‑Kłosińska [red., 2000].

Godzic W., Bednarz A. [1999], Humanista w cyberprzestrzeni, Kraków: Rabid.

Golus B. [2003], Fenomen rozmów internetowych i ich języka, Internetowa Konferencja Naukowa „Dialog a nowe media”, Uniwersytet Śląski, Katowice, http://dialog.us.edu.pl.

Grabias S. [1974 b), Funkcyjna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, „Język Polski” LIV.

Grabias S. [1976], Neologizm jako narzędzie w badaniu socjalnych wariantów języka, [w:] Miejska polszczyzna mówiona, red. W. Lubaś, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą­skiego w Katowicach” 103.

Grabias S. [1978], Derywacja a ekspresja, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówio­nej, red. T. Skubalanka, Wrocław.

Grabias S. [1979], Pojęcie językowego znaku ekspresywnego, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grabias S. [1981], O ekspresywności języka, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Grabias S. [1988], Socjolingwistyczne perspektywy badań nad ekspresywnością języka, „Socjolingwistyka” 8.

Grabias S. [2001], Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2, Lublin.

Grabias S., [1980], Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań językowych, [w:] Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, red. K. Krakowiakowa, J. Mańdziuk, Lublin,.

Grabias S., Skubalanka T. [1979], Społeczne uwarunkowania stylów, „Socjolingwistyka” 2.

Grice H.P. [1980], Logika i konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa: Czytelnik.

Gruszczyński W. [2001], Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, [w:] Bralczyk, Mosiołek-Kłosińska [red., 2001].

Gruszczyński W., Bralczyk J., Majkowska G. [red., 1999], Polszczyzna w komunikowaniu publicznym: prace poświęcone profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa: Aspra.

Grzegorczykowa R., [1991], Jak rozumieć kreatywny charakter języka?, [w:] Kreowanie świata w tekstach, Lublin 1995.

Grzegorczykowa R., [1991], Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej, [w:] „Język a kultura” 1, Wrocław.

Grzenia J. [2003a], Internet jako miejsce dialogu, [W:] Kita, Grzenia [red., 2003].

Grzenia J. [2003b], Strona WWW jako forma dialogowa, Internetowa Konferencja Naukowa „Dialog a nowe media”, Uniwersytet Śląski, Katowice, http://dialog.us.edu.pl [w druku].

Grzenia J. [2003c], Język w Internecie — przegląd publikacji mało znanych w Polsce, Internetowa Konferencja Naukowa „Dialog a nowe media”, Uniwersytet Śląski, Katowice, http://dialog.us.edu.pl [w druku].

Grzenia J. [1998-99], O literaturze polskiej w Internecie. Z dodaniem uwag o możliwości jej wykorzystania do nauczania języka polskiego, „Postscriptum” nr 27-29.

Grzenia J. [1997-98], O czasopismach polskich w Internecie. Z dodaniem uwag o ich przydatności do nauczania języka polskiego jako obcego, „Postscriptum” 1997-98, nr 24-25, http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_19_09.html.

Grzenia J. [1996], Literatura polska w Internecie, „Postscriptum” 1996, nr 19, http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_18_07.html.

Gumperz J. J. [1968], Types of Linguistic Communities, [w:] Readings in the Sociology of Language, red. J. A. Fishman, The Hague-Paris.

Gumperz J.J. [1971], Language in social groups, selected and introduced by A.S. Dil, Stanford: Stanford University Press.

Gumperz J.J. [ed., 1982], Language and social identity, Cambridge-New York: Cambridge University Press.

Gumperz J.J., Hymes D.H. (eds) [1986], Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication, Oxford-New York.

Gumperz, J.J. [1982], Discourse strategies. Cambridge-New York: Cambridge University Press.

Gut D. [1999], Piszę więc jestem. O języku Internetu, „Konteksty” nr 1-2.

Guy G.R. [et al.] [1996], Variation and change in language and society: papers in honor of William Labov, Amsterdam-Philadelphia.

Guy G.R. [et al.] [1997], Social interaction and discourse structures, Amsterdam-Philadelphia.

Gwóźdź A. (red.) [1997], Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Kraków.

Gwóźdź A. [opr., 2001], Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i opr. A. Gwóźdź, Kraków: Universitas.

Gwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.) [1998], Intermedialność w kulturze końca XX w., Białystok.

Gygi K. [1990], Recognizing the symptoms of hypertext... and what to do about it, [w:] Laurel [ed., 1990].

Haber L. [red., 2001], Mikrospołeczność informacyjna: na przykładzie miasteczka internetowego AGH, Kraków.

Habermas J. [1979], Communication and the evolution of society, transl. an introd. by T. McCarthy, Boston.

Habermas J. [2000], On the pragmatics of communication, Cambridge.

Habermas J. [2002], On the pragmatics of social interactions. Preliminary studies in the theory of communicative action, Boston: MIT Press.

Habrajska G. [red., 2001], Język w komunikacji, t. 1–3, Łódź.

Hale C. (Ed.) [1996], Defining style and culture in the digital age, San Francisco.

Hall K. [1996], Cyberfeminism, [in:] Herring [ed. 1996].

Halliday M.A.K. [1974], Language and social man, London.

Hausser R. [2001], Foundations of Computational Linguistics, 2nd ed., Berlin-New York: Springer.

Heim M. [1987], Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing, New Haven: Yale University Press.

Herring S.C. (ed.) [1996], Computer-mediated communication: linguistics, social and cross-cultural perspectives, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

Herring S.C. [1993], Gender and democracy in computer-mediated communication, „Electronic Journal of Communication”, No 3.

Herring S.C. [1996], Two variants of an electronic message schema, [in:] Herring [ed., 1996].

Herz J.C. [1999], Wędrówki po Internecie, Warszawa.

Hine, C. [1998], Virtual Etnography, http://www.sosig.ac.uk/iriss/papers/paper16.htm

Hopfinger M. [1998], Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa.

Hopfinger M. [2002], Sztuka i komunikacja: sygnały zmian całej kultury, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Hopfinger M. [red., 2002], Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. nauk. M. Hopfinger, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Hutchby I. [2001], Conversation and technology: from the telephone to the Internet, Cambridge: Polity Press.

Hymes D. [1971], On Communicative Competence, Philadelphia.

Hymes D. [1980], Socjolingwistyka i etnografia mó­wienia, [w:] Język i społeczeństwo, Warszawa.

Hymes D. [1980], Socjolingwistyka i etnografia mówienia, przeł. K. Biskupski, Warszawa: Czytelnik 1980.

Hymes D.H. (Ed.) [1964], Language in culture and society; a reader in linguistics and anthropology, New York.

Hymes, Dell, J.J. Gumperz (eds.) [1972], Directions in sociolinguistics, New York: Holt.

Jackson M.H. [1997], Assessing the Structure of Communication on the World Wide Web, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 3, No. 1, http://www. ascusc.org/jcmc/vol3/issue1/jackson.html.

Jacobsen M.M. [2002], Transformations of Literacy in Computer-Mediated Communication: Orality, Literacy, Cyberdiscursivity, Lewiston-NewYork: The Edwin Mellen Press.

Jagodzińska J. [1998], Strona WWW w procesie komunikacji (w specyficznej sytuacji komunikacyjnej w Internecie), [w:] Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, pod red. J. Porayskiego-Pomsty i J. Podrackiego, Warszawa.

Jagodzińska J. [2000], Uśmiech i śmiech w dyskusjach internetowych – o sposobach zapisu uczuć towarzyszących wypowiedzi, „Poradnik Językowy” nr 3.

Jagodzińska J. [2002], Dyskurs internetowy, [w:] Czynności tworzenia i rozumienia wypo­wiedzi, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Jakobson R. [1989], Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] W po­szukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wybór M.R. Mayenowa, t. 2, Warszawa.

Jasińska M. [2001], Językowy savoir-vivre w Internecie, [w:] Język w komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, t. 3, Łódź.

Johnson S. [2000], Interface culture: how new technology transforms the way we create and communicate, New York: Harper Collins.

Jones S.G. [1999], Studying the net: Intricacies and issues, [in:] Jones [ed., 1999].

Jones S.G. [ed., 1997], Virtual culture. Identitiy and communication in cyberspace, London: Sage.

Jones S.G. [ed., 1998], CyberSociety 2.0: Revisiting computer-mediated communication and community, Thousand Oaks–London: Sage.

Jones S.G. [ed., 1999], Doing Internet research: Critical issues and methods for examining the net, London: Sage.

Jonscher Ch. [2001], Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa: Muza.

Journal of Computer-Mediated Communication, ed. by M. McLaughlin and S. Rafaeli, Annenberg School for Communication – University of Southern California, http://www.ascusc.org/jcmc/.

Juszczyk S. [2000], Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kallmeyer W. [Hrsg., 2000], Sprache und neue Medien. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 1999, Berlin–New York: de Gruyter.

Kanter R.M. [2001], Evolve! Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow,

Karpiński M. [1996], Dialog człowieka z komputerem – szczególne miejsce komunikacji za pomocą mowy, [w:] Pogonowski, Zgółka [red. 1996].

Kaye B.K., Medoff N.J. [1999], The World Wide Web: A mass communication perspective, Mountain View: Mayfield.

Kita M., Grzenia J. [red., 2003], Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

Kłoskowska A., [1972], Społeczne ramy kultury, Warszawa.

Kłoskowska A., [1983], Socjologia kultury, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kłoskowska A., [1984], Społeczna sytuacja komunikowania, „Studia Socjologiczne” 1974, nr 4.

Kress G., van Leeuwen T. [2001], Multimodal discourse. The modes and media of contem­porary communication, London: Arnold.

Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001], Przyszłość języka, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kurcz I. [2000], Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Labov W. [1973], Sociolinguistic patterns, Philadelphia 1973.

Labov W. [1975], The Study of Language in its Social Context, [w:] „Studium Generale” 23.

Labov W. [2000], Principles of linguistic change. Social factors, Oxford-Cambridge.

Lalewicz J. [1975], Komunikacja językowa i literatura. Wroc­ław: Ossolineum.

Lalewicz J. [2002], Telewizja i kształt potocznego świata, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Landow G.P. [1992], Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Lanham R.A. [1993], The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts, Chicago: University of Chicago Press.

Lawley E., The Sociology of Culture in Computer Mediated Communication, http://www.itcs.com./elawley/bourdieu.html

Lee A.T. [1996], Reading electronic text, Beta Research.

Lem S. [1999], Bomba megabitowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Lemay L. [1998], HTML 4. Vademecum profesjonalisty, Gliwice: Helion.

Levinson P. [1999], Miękkie ostrze, Warszawa: Spectrum.

Lévy P., [2002], Drugi potop, przeł. J. Budzyk, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Lisecki M. [2001], Komunikacja przez komputer, [w:] Habrajska [red., 2001].

Little G.D., Montgomery M. [eds., 1994], Centennial usage studies, Tuscaloosa: University of Alabama.

Logan R.K. [2000], Sixth Language: Learning a Living in the Internet Age, Publisher: Stoddart Publishing.

Lubaś W. [1979 ], Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny, Kraków.

Lubaś W., [1979 b), Socjolingwistyka jako metoda badawcza, „Socjolingwistyka” 2, s. 11-27.

Lubaś W., [1982 a), Socjolingwistyka – metoda interdyscyplinarna, „Socjolingwistyka” 4, s. 11-18.

Lubaś W., [1982 b), Teoria i metody socjolingwistyczne, „Poradnik Językowy”, s. 199-212.

Ludlow [ed., 2000], High Noon on the Electronic Frontier: Conceptual Issues in Cyberspace, Cambridge: Massachussets Institute of Technology.

Maliszewska A. [2002], Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komu­nikacji internetowej, [w:] Michalewski [red., 2002].

Marcjanik M., [1992], Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościo­wej, [w:] „Język a Kultura” 6, Wrocław, s. 27-31.

Marecki P. (red., 2002), Liternet. Literatura i Internet, Kraków: Rabid.

Markowski A. [1990], Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Warszawa.

*Markowski A. [1992], Kategoria potoczności w języku i w opisie języka, [w:] Potoczność w języku i w kulturze, pod red. J. Anusiewicza i F. Nieckuli, Wrocław.

Markowski A., [1992], Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.

Matuszczyk B., Stanulewicz D. [2002], O strukturze internetowych listów reklamowych i in­for­macyjnych, [w:] Michalewski [red., 2002].

Maynor, N. [1994], The language of electronic mail: Written speech?, [in:] Little, Mont­gomery [1994].

Mazur J. [red., 2000], Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

McElhearn K. [1996], Writing conversation: an analysis of speech events in e-mail mailing lists, Aston University, http://www.mcelhearn.com/cmc.html.

McHenry T. [2002], Words as big as the screen: Native American languages and the Internet, „Language Learning and Technology”, Vol. 6, No. 2.

McLuhan M. [2001], Wybór tekstów, E. McLuhan, F. Zingrone (red.), Poznań: Zysk i S-ka.

Merchant G. [2001], Teenagers in cyberspace: An investigation of language use and lan­guage change in Internet chatrooms, „Journal of Research in Reading”, Vol. 24, No. 3.

Metz J.M. [1994], Computer-mediated communication: literature review of a new context, „Interpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century”, No 2.

Michalewski K. [red., 2001], Współczesna leksyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalewski K. [red., 2002], Tekst w mediach, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Miczka T., O zmianie zachowań komunikacyjnych: konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2002.

Miller H., The Presentation of Self in Electronic Life: Goffman on the Internet, http://www.ntu.ac.uk/soc/psych/miller/goffman.htmv

Miodunka A., Ropa W., [1979], Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sytuacji. Na przykładzie sytuacji telewizyjnych, „Socjolingwistyka” 2.

Miodunka W. [1989], Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa: Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe.

Miodunka W. [1990], Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, [w:] Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Warszawa.

Miodunka W. [1990], Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, [w:] Język polski w świecie, red. W. Miodunka, Warszawa.

Mitra A., Cohen A. [1999], Analyzing the Web: Directions and challenges, [in:] Jones [ed., 1999].

Morris M., Ogan C. [1996], The Internet as mass medium, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 1, No. 4, http://www.ascusc.org/jcmc/morris.html.

Murphy K.L., Collins M.P. [1997], Communication conventions in instructional electronic chats, „First Monday. Peer-Reviewed Journal on the Internet”, www.firstmonday.dk/issues/issue2_11/murphy/.

Murray D.E. [1988], The context of oral and written language: a framework for mode and medium switching, “Language in Society” No. 17.

Murray D.E. [1991], Conversation for action. The computer terminal as medium of communication, The Hague: John Benjamins.

Murray D.E. [1995], Knowledge Machines: Language and Information in a Technological Society, London: Addison-Wesley Longman.

Murray D.E. [2000], Changing technologies, changing literacy communities?, „Language Learning & Technology”, Vol. 4, No 2.

Naisbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1999.

Negroponte N. [1997], Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa: Książka i Wiedza.

Newhagen J.E., Rafaeli Sh. [1996], Why Communication Researchers Should Study the Internet: A Dialogue, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 4, No 1, http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/ rafaeli.html.

Nęcki Z. [1996], Komunikacja międzyludzka, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Nęcki Z. [1996], Komunikacja międzyludzka, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Ngwenyama O.K., Lee A.S. [1997], Communication richness in electronic mail: critical social theory and the contextuality of meaning, MIS Quarterly, Vol. 21, No. 2, http://saturn.vcu.edu/~aslee/ngwlee97.htm.

Nieckula F. [1993], Język ustny a język pisany, [w:] Bartmiński [red., 1993].

Nowowiejski B. [2001]: Łacina internetu, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Nunberg G. [2001], The Way We Talk Now, Boston: Houghton Mifflin.

Nunberg G. [ed., 1996], Future of the Book, Los Angeles.

O’Reilly & Associates, Inc. (ed.) [1996], The Harvard Conference on the Internet and Society, Cambridge: Harvard University Press.

Oczkowski M. [1999], Język użytkowników sieci komputerowej Internet, http://www.kana.silesia.top.pl/oczy/irc.html

Ong W.J. [1992], Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, przeł. i wstępem opatrzył Józef Japola, Lublin : Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ożdżyński J. [1983], Niektóre cechy socjolingwistycznego opisu tekstu (na przykładzie praktycznej korespondencji), [w:] Dialektologia. Onomastyka. Stylistyka. Materiały z sesji naukowej w 80-lecie urodzin prof. dra E. Pawłowskiego, Kraków, s. 97-129.

Ożóg K. [1990b], Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na ma­teriale języka mówionego mieszkańców Krakowa, Warszawa.

Ożóg K. [1990b], Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na ma­teriale języka mówionego mieszkańców Krakowa, Warszawa.

Ożóg K. [2001], Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia, Rzeszów: Fraza.

Ożóg K. [2001], Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: wybrane zagadnienia, Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Paolillo J.C. [1999], The Virtual Speech Community: Social Network and Language Variation on IRC, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 4, No. 4, http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue4/paolillo.html

Paolillo J.C. [2001], Language variation on Internet Relay Chat: A social network approach, “Journal of Sociolinguistics”, Vol. 5, No 2.

Parzuchowski M. [2002], Cierpienia mlodego bloggera. Funkcje publikacji treści prywatnych w Internecie, http://psychologia.univ.gda.pl/blog/blogi.htm

Parzuchowski M. [2002], Pokazywanie czy życie na pokaz? Funkcje prowadzenia pamiętnika w sieci Internet, http://psychologia.univ.gda.pl/blog/pokazywanie.htm

Patraš V. [2002], „Chatmánia” v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? (nad elektronickými stránkami slovenských a pol’ských periodík), [w:] Michalewski [red., 2002].

Pemberton L., Shurville S. (eds) [2000], Words on the Web. Computer-mediated commu­nication, Bristol: Intellect.

Pfaffenberger B. [1999], Słownik terminów komputerowych, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Piotrowski A. [1980], O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Schaff [red., 1980].

Piotrowski A., M. Ziółkowski [1976], Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa.

Pisarek W. [2000], Język w mediach, media w języku, [w:] Bralczyk, Mosiołek-Kłosińska [red. 2000].

Pisarkowa K. [1975], Pragmatyczny składnik kompetencji językowej, „Polonica” I.

Pisarkowa K. [1976], Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, „Polonica” II.

Pisarkowa K. [1978], Pojęcie kreatywności językowej w nowej lingwistyce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 36.

Pogonowski J., Zgółka T. (red., 1996), Przyczynki do metodologii lingwistyki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Polański K. [1980], Miejsce socjolingwistyki w nauce o języku, „Socjolingwistyka” 3.

Poster M. [1995], The Second Media Age, Cambridge: Polity Press.

Poster, M. [1997], Virtual ethnicity: Tribal identity in an age of global communications, [in:] S.G. Jones (ed.) [1997], Virtual culture. Identity and communication in cyberspace, London: Sage.

Potter D. (ed.) [1996], Internet Culture, London–New York: Routledge.

Puzynina J. [1992], Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Radkiewicz J. [1998], Dziwny świat IRC, „Chip”, nr 12.

Reid E.M. [1991], Electropolis: Communication and Community On Internet Relay Chat, http://people.we.mediaone.net/elizrs/electropolis.html.

Rheingold H. [1994], The virtual community: homesteading on the electronic frontier, New York: HarperPerennial.

Richardson K. [2001], Language variation on Internet Relay Chat: A social network approach, „Journal of Sociolinguistics”, Vol. 5, No. 1.

Ricoeur P. [1989], Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa.

Roberts L.D., Smith L.M., Pollock C. [1997], Internet Relay Chat: Virtual community or virtual wasteland?, http://psych.curtin.edu.au/people/robertsl/irccom.htm.

Rodino M. [1997], Breaking out of Binaries: Reconceptualizing Gender and its Relationship to Language in Computer-Mediated Communication, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 3, No. 3, http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue3/rodino.html.

Romiszowski A.J. [1992], Computer Mediated Communication: A Selected Bibliography, Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.

Rooksby E. [2002], E-mail and ethics: style and ethical relations in computer-mediated communications, London–New York: Routledge.

Rothert A. [2001], DEMO-NET. Wirtualna projekcja rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ruedenberg L., Danet B., Rosenbaum-Tamari Y. [1995], Virtual Virtuosos: Play and Performance at the Computer Keyboard, „Electronic Journal of Communication”, Vol. 5, No. 4.

Sandbothe M. [2001], Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, [w:] Gwóźdź [opr., 2001].

Sanderson [ed., 1993], Smileys, New York: O’Reilly and Associates.

Savicki V. [1996], Gender and group composition in small task groups using computer-mediated communication, “Computers in Human Behavior”, Vol. 12, No. 2.

Savicki V., Lingenfelter D., Kelley M. [1996], Gender Language Style and Group Composition in Internet Discussion Groups, „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 2, No. 3, http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue3/savicki.html.

Schaff A. [red., 1980], Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, Wrocław: Ossolineum.

Shenk D. [1997], Data smog. Surviving the information glut, San Francisco: HarperEdge.

Shields R. [ed., 1996], Cultures in Internet. Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies, London: Sage.

Shortis T. [2000], The Language of ICT (Information and Communication Technology), London–New York: Routledge.

Sieńko M. [2002], Człowiek w pajęczynie – Internet jako zjawisko kulturowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Atut, 2002.

Sitarski P. [2001], Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Inte­r­necie a nowa tożsamość użytkowników i „nowe wspólnoty”, [w:] Bralczyk, Mosiołek-Kłosińska [red., 2001].

Sitarski P. [2001], O tworzeniu postaci w MUD-ach, [W:] E.H. Oleksy i E. Ostrowska (red.), Gender–Film–Media, Kraków.

Sitarski P. [2002], Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Sitarski P. [2002], Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków: Rabid.

Slevin J. [2000], The Internet and Society, London: Polity Press(?).

Smith M.A., Kollock P. [1997], Communities in Cyberspace, London–New York: Routledge.

Snyder I. [ed., 1998], From Page to Screen: Taking literacy into the electronic era, London–New York: Routledge.

Stefik M. [1996], Internet dreams: archetypes, myths, and metaphors, Cambridge: The MIT Press.

Stoll C. [2000], Krzemowe remedium, Poznań.

Sudweeks F., McLaughlin M., Rafaeli S. [eds, 1997], Network & Netplay. Virtual groups on the Internet, Cambridge: AAAI/MIT Press.

Suszczyński Z. [2002], Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Szczepankowa I. [2001]: Polszczyzna w świecie wielu kodów, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Szpila G. [red., 2000], Język trzeciego tysiąclecia, Kraków: Tertium.

Tadeusiewicz R. [2002], Społeczność Internetu, Warszawa.

Tannen D. [1989], Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse, Cambridge: Cambridge University Press.

Toffler A. [2002], Odmasowione środki przekazu, [w:] Hopfinger [red., 2002].

Turcotte D. [b.r.wyd.], Electronic Mail and the Library Patron, http://www.slis. ualberta.ca/538/ dturcott/email.htm.

Turkle S. [1995], Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York: Simon and Schuster.

Van der Leun G., Mandel T. [1998], Netykieta – kodeks dla internautów, Warszawa: Mikom.

Vetulani Z. [1989], Linguistic Problems of Man-Machine Communication in Natural Language. A study of consultative question-answering dialogues. Empirical approach, Bochum.

Vetulani Z., Abramowicz W., Vetulani G. [wyd., 1996], Język i technologia, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

Voiskounsky A.E. [1997], Telelogue conversations, „Journal of Computer-Mediated Commu­nication”, Vol. 2, No. 4.

Wallace P. [1999], The psychology of the Internet, Cambridge: Cambridge University Press.

Walther J.B. [1996], Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyperpersonal Interaction, “Communication Research”, Vol. 23, No. 1.

Weingarten R. [Hrsg., 1997], Sprachwandel durch Computer, Opladen–Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Werry C.C. [1996], Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat, [in:] Herring [ed., 1996].

Whitehead J., Orality and Hypertext. An Interview with Ted Nelson, http://www1.ics.uci.edu/~ejw/csr/nelson_pg.html

Wilk E. [2000], Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków: Rabid.

Wilk E. [red., 2001], Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wilkoń A. [1987], Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wilkoń A. [2002], Spójność i struktura tekstu, Kraków: Universitas.

Wilkoszewska K. [red., 1999], Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Kraków: Universitas.

Witmer D.F., Katzman S.L. [1997a], Smile when you say that: Graphic accents as gender markers in computer-mediated communication, [in:] Sudweeks F., McLaughlin M., Rafaeli S. [eds, 1997].

Witmer D.F., Katzman S.L. [1997b], On-Line Smiles: Does Gender Make a Difference in the Use of Graphic Accents? „Journal of Computer-Mediated Communication”, Vol. 2, No. 4.

Wood A.F., Smith M.J. [2001], Online communication: linking technology, identity, and culture, Publisher: Lawrence Erlbaum Associates.

Woźniak T. [2001], Charakterystyczne cechy pogawędek internetowych, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Jana Grzeni, Uniwersytet Śląski (praca nie publikowana).

Wróbel H. [1980], Uwagi teoretyczno-metodologiczne o badaniu odmian współczesnej pol­szczyzny, [w:] Współczesna polszczyzna i jej odmiany, red. H. Wróbel, Katowice.

Wróblewski P. [2001]: O możliwości przewidywania kierunku ewolucji języka polskiego, [W:] Krzemień-Ojak S., Nowowiejski B. [red., 2001].

Yates J., Orlikowski W.J. [1993], Knee-jerk anti-loopism and other e-mail phenomena: Oral, written, and electronic patterns in computer-mediated communication, Center for Coordination Science, Sloan School of Management, MIT, http://ccs.mit.edu/ CCSWP150.html.

Yates J., Orlikowski W.J., Okamura K. [1997], Explicit and implicit structuring of genres: Electronic communication in a Japanese R&D organization, http://ccs.mit.edu/ CCSWP188.html.

Yates S.J. [1996], Oral and written linguistic aspects of computer conferencing, [in:] Herring [ed., 1996].

Zasępa T. [2000], Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Zasępa T. [2001], Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Zgółka T. [1980], Społeczny status kompetencji lingwistycznej, [w:] Schaff [red., 1980].

Zgółka T. [1988], Język wśród wartości, Poznań.

Zgółka T. [1991], Język jako filtr aksjologiczny, [w:] Zagadnienia komunikacji języ­kowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 9-18.

Ziółkowski M. [1981], Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa.

Zwiefka-Chwałek A., Słowo Internetu – współczesne hieroglify, http://www.cyberforum.pl/teksty.php3?ITEM=56.