Wizyta w Oczyszczalni Ścieków "RADOCHA II" w Sosnowcu


6 października 2001r nasze Koło odwiedziło jedną z regionalnych oczyszczalni ścieków mieszczącą się przy ulicy Ostrogórskiej -"RADOCHĘ II". Oczyszczalnia ta była budowana przez 21 lat i wreszcie w 1998 roku została oddana do użytku. W międzyczasie, bo w 1991 roku zostało wydane nowe rozporządzenie Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wprowadzające nowe rygory w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, między innymi konieczność usuwania odpadów biogennych. To spowodowało konieczność zmiany technologii oczyszczania ścieków i aktualizację ZTE oraz budowę nowych obiektów...
W związku z tym obecnie oczyszczalnia ścieków "RADOCHA II" jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z usuwaniem związków biogennych.
Początkowo planowano, że oczyszczalnia będzie miała przepustowość rzędu 250000 m3/dobę, jednak w wyniku zmian planów budowy i zmiany technologii oczyszczania, aktualnie oczyszczalnia posiada dwa ciągi technologiczne o łącznej przepustowości do 164000 m3/dobę.
Jednak w chwili obecnej pracuje jeden ciąg technologiczny, który w okresie bezdeszczowym oczyszcza 50000 m3/dobę, a w okresie deszczowym 80000 m3/dobę. Aby wykorzystać pełne możliwości przerobowe oczyszczalni, planuje się wybudowanie nowego kolektora "Bobrek", który będzie transportował ścieki z nieobsługiwanych, jak dotąd, części Sosnowca, Mysłowic i części Katowic.

Będąc z wizytą, zobaczyliśmy cały ciąg produkcyjny, a także dyspozytornię, gdzie nasze zwiedzanie się zaczęło...

DyspozytorniaL DyspozytorniaP

Tu dowiedzieliśmy się w skrócie, jak jest zbudowany ciąg technologiczny oczyszczalni, a także jakie są zadania kolejnych elementów tego ciągu. Zapoznaliśmy się również z obiegiem ścieków w ciągu technologicznym.
Potem ruszyliśmy zwiedzać i oglądać na własne oczy jak wygląda oczyszczalnia od środka... Najpierw jednak zajrzyjmy do planu oczyszczalni i ogólnie zapoznajmy się z jej schematem:

Schemat cz 1

Schemat cz 2


Są tu zaznaczone wszystkie elementy ciągu technologicznego, łącznie z budynkiem administracyjno - socjalnym (21). Najpierw zajrzeliśmy do budynku krat (1), gdzie właśnie odbywało się ładowanie skratek do worków
Kraty Skratki

jest to jedno z niewielu miejsc wymagających ciągłej obsługi przez człowieka. Następnie przeszliśmy do pompowni głównej (2)
Pompownia główna Budynek pompowni

Kolejnym przystankiem były piaskowniki (3) , które mają za zadanie osadzenie tzw. piasku i odprowadzenie go do separatora piasku, (piasek, po odcieknięciu wywozi się za komunalne wysypisko śmieci)

Zbiorniki odciekowe Hałda piasku

niestety nie udało nam się odwiedzić odtłuszczaczy (5) i żadnej stacji dmuchaw (tych ostatnich, ze względu na straszny hałas wewnątrz) (4,24,25)
Po drodze do następnego naszego przystanku zajrzeliśmy do zagęszczaczy osadu (10), które nie mogą poprawnie pracować (ze względu na zły projekt). Planowana jest wymiana zagęszczaczy w przyszłym roku, na nowe, lepsze i przede wszystkim skuteczne.

Zagęszczacz Zagęszczacze

Kolejnym przystankiem naszej wycieczki były osadniki wstępne (6), z których aktualnie jest włączony w ciąg technologiczny tylko jeden. Zadaniem osadników wstępnych jest zatrzymanie osadu wstępnego zgarniaczem, zatrzymywane tu są te osady, których nie zdołała zatrzymać krata.

Osadniki Osadniki

Następnie przeszliśmy do sekcji neutralizacji osadów biogennych, w której skład wchodzi: zmodernizowane KNAP (7)- napowietrzacze (bioreaktory) , są tu dwie strefy: beztlenowa (denitryfikacja) i tlenowa (nitryfikacji)

Komory napowietrzania Komory napowietrzania
Komory Nasz skład

Prosto z bioreaktora poszliśmy obejrzeć osadniki wtórne (8), tu występuje problem fluktuacji osadu czynnego wytworzonego w bioreaktorze, dodatkowo źle wpływa na pracę osadników wtórnych i całej oczyszczalni tak, że musi ona pracować z przerwami ze względu na mały przepływ ścieków, przez co urządzenia niszczeją niewykorzystane.
Tuż obok znajduje się zbiornik biogazu (15)

Zbiornik biogazu o V=1000 m3

, który to gaz jest otrzymywany w Wydzielonych Komorach Fermentacji WKF (12,13), gaz ten jest wykorzystywany do ogrzewania osadów w WKF do temperatury 35oC, w której zachodzi reakcja wytwarzania biogazu w kotłowni gazowej.

Kotłownia gazowa - kotły do spalania biogazu celem uzyskania ciepła

Obecnie w fazie budowy jest sekcja agregatów prądowych na biogaz, które w lecie będą produkowały prąd na potrzeby oczyszczalni.
Agregaty prądotwórcze Agregaty prądotwórcze

I tak nasza wycieczka, do oczyszczalni ścieków "RADOCHA II" dobiegła końca.
Jeszcze dowiedzieliśmy się jakie są wyniki badań Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach , a także Laboratorium Analiz Wód i Ścieków:


lp parametr jednostka wynik Stopień redukjcji w %
1 BZT5 mg O2 / litr 16 94
2 CHZT mg O2 / litr 25 94
3 Zawiesina mg / litr <10 95
4 Azot ogólny mg N / litr 11,3 77
5 Azot amonowy mg N / litr 4,66 87
6 Fosfor ogólny mg P / litr 1,38 80


Otrzymaliśmy również pozwolenie, na przeprowadzenie badań wody z kolejnych stopni oczyszczalni, co na pewno uczynimy. Oczywiście wyniki naszych badań będzie można obejrzeć na naszej stronie.

Opracowała : Kirke.
Grafika : Szogun.