Woda jest podstawowym czynnikiem życia, głównym składnikiem organizmu człowieka, świata zwierzęcego i roślinnego. Woda jest podstawą egzystencji jakiejkolwiek znanej nam formy życia. Woda stanowi również podstawę konsumpcji człowieka oraz jest niezbędna dla utrzymania higieny człowieka, miast i osiedli. Drogi wodne służą komunikacji, transportowi oraz wymianie handlowej. Woda jako żywioł stanowi źródło energii elektrycznej i mechanicznej. Ze względu na fakt iż wody zajmują około 3/4 całej powierzchni Ziemi stanowią one regulator klimatu, powodują łagodną i stopniową zmianę temperatur.
Występowanie wód naturalnych w przyrodzie można podzielić na trzy grupy: Zanieczyszczenia tych wód może być powodowane zanieczyszczeniem fizycznym, chemicznym, bakteriologicznym lub radioaktywnym.
Woda do picia i celów gospodarczych jest rygorystycznie oceniana przez przepisy prawne, których celem jest troska o ludzkie zdrowie i warunki sanitarne. W Polsce obowiązuje w tym względzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Jakość wody pod względem przydatności do spożycia kontrolują Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Stały przyrost ludności, rozwój gospodarki, przemysłu i rolnictwa wymaga coraz większej ilości czystej wody. Uzdatnienie wody dla tych celów wymaga najczęściej: klarowania i filtrowania, usuwania związków żelaza i manganu, zmiękczanie - czasami, poprawianie smaku i odkażanie.
Woda dla przemysłu spożywczego powinna spełniać warunki stawiane wodą pitnym. Niektóre działy przemysłu spożywczego stawiają wodzie specjalne wymagania, należą do nich: browary, producenci lodu, fabryki celulozy, sztucznego jedwabiu, przemysłu włókienniczego. Nawet woda dla celów budowlanych nie powinna zawierać agresywnych związków tzn. jej chemiczny skład nie powinien sprzyjać korozji materiałów budowlanych.
Filtrowanie jest najważniejszym procesem mającym na celu uzdatnianie wody i często stanowi ostatni jego etap. Filtrowanie polega na przepuszczeniu wody przez warstwę porowatego materiału co powoduje zatrzymanie cząstek zanieczyszczeń. Najczęściej spotykanymi materiałami do tego celu są żwiry i czyste piaski o określonym uziarnieniu. Materiał używany do filtrowania musi mieć dobrą odporność mechaniczną na działanie przepływającej wody przez dany filtr oraz powinien wykazywać odporność chemiczną tzn. nie może reagować ze składnikami wody. Procesy zachodzące podczas filtrowania mają charakter złożony.