Wpływ zanieczyszczeń na nasze życie

W ostatnim stuleciu służyliśmy więcej energii niż w całej historii ludzkości.
A pierwszym jej źródłem był i wciąż jest węgiel. Skutkiem tego jest naruszenie równowagi ekologicznej:
Zanieczyszczenie środowiska, coraz większe problemy zdrowotne, niepokojące zmiany klimatu, obecnym paliwem zanieczyszczamy glebę, wodę i powietrze, ponieważ występuje w trzech stanach. Freon unosi się o wyższych warstw atmosfery, gdzie pod wpływem światła słonecznego rozpada się na atomy chloru. Te z kolei powodują rozpad atomów ozonu na tlen. Pod koniec lat 80-tych stwierdzono, że dziura w warstwie ozonowej nad Antarktydą jest tak duża , jak cała powierzchnia USA. Powstała dziura ozonowa może przyczynić się do niszczenia ludzkich komórek. Skażona woda może wywołać wiele chorób epidemiologicznych. Woda przeznaczona do picia i potrzeb gospodarczych powinna być bezbarwna i o odczynie 6,5-8,5 pH oraz o twardości nie wyższej od 500 mg CaCO3 g/l. Stężenie najczęściej substancji w 1 litrze wody nie powinno przekraczać żelaza 0,5 mg Fe, manganu 0,1mg Mn, chlorków 300mgCl, siarczanu 200mg SO4. w naszym regionie woda jest bardzo skażona i zanieczyszczona. Wyniki analiz są bardzo oddalone od prawidłowych. Do tego nie tylko przyczyniło się nie tylko paliwo ale występujący tu przemysł, ścieki i składowiska przemysłowe. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują następujące skarżenie gleby: Zakwaszenie siarką i jej związkami, alkalizację związków wapnia, sodu i amoniaku, zwiększenie związków ołowiu, miedzi, cynku i innych pierwiastków toksycznych. Kiedy gleba jest skażona trudno zapewnić zdrową żywność a tym samym zagrożone jest zdrowie człowieka. Region nasz w Polsce jest najbardziej zdegradowany o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań. Decydujący wpływ ma na to skupisko aglomeracji miejskich.
Obecnie coraz większe jest zainteresowanie energią niekonwencjonalną. Korzyści z wykorzystania energii odnawialnej wydają się być docenione i u nas. We wrześniu 2000r. Rząd przyjął " Strategie rozwoju energetyki odnawialnej". Nie ma wątpliwości, że oprócz instynktu samozachowawczego i rachunku ekonomicznego zmiany w strukturze paliwowo-energetycznej kraju wymusi proces integracji z UE. Zwłaszcza, że istnieją w Polsce pokaźne zasoby energii słonecznej, energii wiatru i wody. Już powstało wiele firm otrzymujące paliwo z odpadów przemysłowych oraz odpadów komunalnych. Instytut Inżynierii Środowiska stwierdza, że takie paliwo zawiera znaczące ilości składników palnych, niewielkie ilości wilgoci oraz minimalne ilości chloru co zmniejsza zagrożenie powstania dioksan i furanów. Posiada ono stosunkowo wysoką wartość opałową dorównującą średniej wartości węgla opałowego. Zawiera w swoim składnie niewielkie ilości metali ciężkich, co zmniejsza zagrożenie emisji tych metali z gazami spalinowymi do środowiska. Region nasz musi bardziej zajść się rekultywacja terenu oraz paliwem alternatywnym, jako zastępczym surowcem energetycznym , celem poprawy życia ludzi.

Opracowały : Misztela Joanna 
Marzec Magdalena