Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Dyfraktometr rentgenowski Gemini A Ultra firmy Oxford Diffraction o pełnej geometrii kappa, wyposażony w dwa automatycznie przełączalne źródła rentgenowskie dla promieniowania Mo K alfa i Cu K alfa i przystawkę CryoJet do utrzymania stałej temperatury próbki w zakresie pracy od 90 do 490K. Umożliwia rejestrację obrazu dyfrakcyjnego monokryształów związków nieorganicznych, organicznych i organometalicznych, jak również dzięki zainstalowaniu źródła Enhance Ultra umożliwia pomiar dyfrakcji na monokryształach związków białkowych i monokryształach o bardzo małych rozmiarach dających słaby obraz dyfrakcyjny. Enhance Ultra jest podzespołem wykonanym w oparciu o najnowocześniejsze lustra krzemowe, generującym jednolite, monochromatyczne promieniowanie Cu-K alfa.
Planowanie eksperymentu, sterowanie zbieraniem danych i ich wstępna obróbka odbywa się przy zastosowaniu pakietu CrysAlisPro.


 

Zakład Krystalografii UŚl ©