Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Pracownia absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii elektronowej, IR i elektrochemii

Spektrofluorymetr FLS-980

Aparat umozliwia pomiary stacjionarne oraz czasów życia w zakresie 15 ps do 10 s. Wyposażony jest w bezozonowa lampę ksenonowa do pomiarów stacjonarnych w zakresie 230-1000 nm oraz mikrosekundową i nanosekundową lampy do pomiarów czasów życia w zakresie: 1 μs to 10 s i 100 ps do 50 μs. Ponadto zestaw pulsowych diod LED i laserów diodowych pozwala na wzbudzanie próbek w zakresie od 200 do 900 nm; zakres emisji od 200 do 1350 nm. Urządzenie wyposażone jest w cztery rodzaje detektorów: fotopowielacz R928P chłodzony termoelektrycznie, działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów, zakres pracy 200-870nm; detektor MCP-PMT (fotopowielacz mikrokanałowy), chłodzony termoeletrycznie, działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów, zakres pracy 200-850nm, szybkość odpowiedzi 25ps; detektor referencyjny - wysokostabilna fotodioda krzemowa na zakres 200-1000nm oraz fotodiodę krzemową do pomiarów absorpcyjnych.


Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

Aparat jest szybko skanującym spektrofotometrem fluorescencyjnym (60.000 nm/min) umożliwiającym wykonywanie pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji. Dodadkowo możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fosforescencji do 1 ms. Aparat umożliwia wykonanie kwantowej korekcji widma przy użyciu Rodaminy B. Oprogramowanie sterujące spektrofluorymetrem umożliwia wszechstronną analizę ilościową i jakościową badanych substancji włącznie z wykonywaniem widm trójwymiarowych. Dodatkowo aparat jest wyposażony w przystawkę do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu


Spektrofotometr UV-VIS-NIR Nicolet iS50

Spektrometr Nicolet iS50 o zakresie spektralnym 770-3500 nm z modułem UV-VIS o zakresie 200-1100 nm. Aparat ma mozliwość rozszerzenia o moduł do widm ramanowskich, mikroskop IR oraz zwiększenie zakresu do standardowej podczerwieni FT-IR.


UV-Vis

Posiadamy dwa dwuwiązkowe spektrofotometry UV-Vis Lab Aliance 8500 oraz Jasco V630 umożliwiające pomiary absorpcji promieniowania elektromagnetycznego próbek ciekłych i stałych w zakresie od 1100 do 190 nm. Rozdzielczość aparatów jest na poziomie 2 nm. Urządzenia są przystosowane do pomiarów kinetycznych w zakresie 0,5, 1, 6, 30 i 60 sekund. Szybkość skanowania długości fali od 60 do 3,2 nm na minutę. Dane pomiarowe zbierane i prezentowane są komputerowo, co umożliwia ich dalszę obróbkę.


Spektrometr FT-IR Nicolet iS5

Spektrometr FTIR Nicolet iS5 FT-IR o zakresie spektralnym 7800-350 cm-1 i rozdzielczości spektralnej lepszej niż 0.8 cm-1. Aparat wyposażony jest w laser diodowy z kontrolą temperatury.


Potencjostat AUTOLAB serii N

Niskoszumowy potencjostat/galwanostat PGSTAT 128N zdolny do mierzenia prądów sięgających 800 mA, przy napięciu WE-CE do 12 V. Znajduje zastosowanie do prowadzenia zaawansowanych pomiarów na niedużych elektrodach.


Regulamin pracowni


 

Zakład Krystalografii UŚl ©