oktaedr

Prace licencjacke i magisterskie


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Propozycje tematów prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018:

Prof. dr hab. B. Machura

 1. Badanie wpływu struktury liganda organicznego na fotoluminescencyjne właściwości karbonylków renu(I).
 2. Analiza tendencji strukturalnych w grupie trójkarbonylowych kompleksów renu(I) z ligandami triiminowymi.
 3. Synteza i badania aktywności biologicznej związków kompleksowych złota(III).
 4. Projektowanie, synteza, badania strukturalne i spektroskopowe nowych organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych.
 5. Związki koordynacyjne kobaltu(II) - analiza magneto-strukturalna.
 6. Koordynacyjne związki wanadu(V) jako efektywne katalizatory reakcji utlenienia.

dr hab. J. G. Małecki

 1. Związki koordynacyjne miedzi(I) z pochodnymi pirydyny - właściwości luminescencyjne
 2. Właściwości emisyjne związków koordynacyjnych rutenu(II) z ligandami N,O-donorowymi.

dr hab. I. Jendrzejewska

 1. Struktura i właściwości magnetyczne polikrystalicznego CuCr2Se4 domieszkowanego manganem.
 2. Synteza i właściwości magnetyczne monokryształów ZnCr2Se4 domieszkowanych tantalem.

dr E. Maciążek

 1. Otrzymywanie CoFe2Se4 w postaci polikrystalicznej, monokryształów i nanokryształów.
 2. Synteza i określenie właściwości fizykochemicznych monokryształów ZnCr2Se4 domieszkowanych niobem.

dr A. Maroń

 1. Związki koordynacyjne platyny(II) z ligandami pochodnymi 2,6-di(tiazol-2-ylo)pirydyny - synteza, właściwości strukturalne, elektrochemiczne i spektroskopowe.
 2. Związki koordynacyjne rutenu(II) z ligandami trójkleszczowymi - synteza, badania strukturalne, elektrochemiczne i spektroskopowe.

dr A. Świtlicka

 1. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe polimerów koordynacyjnych kobaltu(II).
 2. Charakterystyka magnetostrukturalna związków koordynacyjnych kobaltu(II)

Tematy dla technologii chemicznej

dr hab. I. Jendrzejewska

 1. Wyznaczenie termodynamicznych parametrów syntezy monokryształów Cd1-xSnxCr2Se4.
 2. Opracowanie warunków syntezy domieszkowanych monokryształów ZnCr2Se4 za pomocą programu FactSage.

Tematy dla chemii sądowej

dr hab. I. Jendrzejewska

 1. Rentgenowska analiza strukturalna wielowitaminowych wyrobów medycznych i suplementów diety.
 2. Identyfikacja wapnia w suplementach diety metodą XRD.

Propozycje tematów prac licencjackich w roku akademickim 2017/2018:

Prof. dr hab. B. Machura

 1. Rentgenowska analiza strukturalna wybranych związków koordynacyjnych.
 2. Identyfikacja strukturalna i spektroskopowa wybranego związku koordynacyjnego renu, złota lub wanadu.
 3. Synteza i badania fotoluminescencyjne wybranego związku renu(I).
 4. Badanie właściwości kompleksotwórczych ligandów triiminowych.

dr A. Maroń

 1. Wzmacniana agregacją fotoluminescencja związków metali przejściowych i ligandów organicznych (przegląd literaturowy + praca eksperymentalna).
 2. Fosfinowe związki rutenu(II) z ligandami heteroaromatycznymi - synteza, badania strukturalne i spektroskopowe (praca eksperymentalna).

dr E. Maciążek

 1. Otrzymywanie CoCr2Se4 metodą mechanicznej syntezy.

dr A. Świtlicka

 1. Związki kompleksowe Co(II) oparte na jonie NCO.
   
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©