oktaedr

Magistranci


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Wykaz prac magisterskich

2018/2019

 1. Paulina Brzeźniak
  „Synteza, badania strukturalno-magnetyczne dla pięciokoordynacyjnych zwišzków kobaltu(II) opartych na 2,8-bis(pirazolilo)pirydynie”
 2. Marcin Bzowski
  „Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe polimerów koordynacyjnych kobaltu(II)”
 3. Anna Galos
  „Związki kompleksowe miedzi(II) z pochodnymi 2,6-di(tiazol-2-ylo)pirydyny z podstawnikami chinolinowymi - synteza, struktura i aktywność biologiczna”
 4. Alicja Goleniowska
  „Związki platyny(II) z ligandami pochodnymi 2,6-di(tiazol-2-yl)-pirydyny jako potencjalne substancje przeciwnowotworowe”
 5. Agnieszka Klin
  „Kompleksy złota(III) z ligandami terpirydynowymi - synteza, struktura, aktywność biologiczna”
 6. Kinga Nowak
  „Synteza i struktura pięciokoordynacyjnych związków miedzi(II) w aspekcie ich aktywności biologicznej”
 7. Magdalena Mastrowska
  „Synteza, charakterystyka strukturalna i spektroskopowa polimerów koordynacyjnych kobaltu(II) opartych na jonach dca- i tcm-
 8. Agata Merda
  „Identyfikacja jonów wapnia w suplementach diety mogšcych ulegać fałszowaniu”
 9. Karolina Oczko
  „Analiza rentgenowska i termiczna wybranych materiałów budowlanych”

2017/2018

 1. Patrycja Minta
  „Magnetyczne i strukturalne właściwości spineli szeregu CuCr2-xMnxSe4
 2. Weronika Kucab
  „Analiza rentgenowska i termiczna wybranych substancji pomocniczych i ich mieszaniu stosowanych przy produkcji leków”
 3. Martyna Grzegórska
  „Analiza termiczna wybranych leków zawierających kwas acetylosalicylowy”
 4. Anna Adamkiewicz
  „Rentgenowska analiza strukturalna suplementów diety zawierających magnez mogących stanowić przedmiot fałszerstw”

2016/2017

 1. Adam Rosiński
  „Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe polimerów koordynacyjnych kobaltu(II) opartych na łączniku dicyjanoamidowym”
 2. Wioleta Szuster
  „Identyfikacja kwasu askorbinowego w wybranych preparatach farnaceutycznych metodą XRD”
 3. Aleksandra Gajek
  „Rentgenowska analiza strukturalna produktów medycznych zawierających kwas acetylosalicylowy”
 4. Karina Fejkiel
  „Hodowla monokryształów CuCr2Se4 domieszkowanych niobem oraz ich właściwości fizykochemiczne”
 5. Kinga Czyrwik
  „Otrzymywanie monokryształów CdCr2Se4 domieszkowanych niobem oraz ich właściwości fizykochemiczne”

2015/2016

 1. Marta Goździcka
  „Tiocyjanianowe połączenia koordynacyjne miedzi(II) - synteza, struktura krystaliczna i molekularna, badania spektroskopowe i właściwości magnetyczne”
 2. Karolina Watkowska
  „Synteza, badania strukturalne i właściwości magnetyczne związków kobaltu(II) opartych na jonie dicyjanoamidowym”
 3. Patrycja Marzec
  „Atrakcyjne materiały luminescencyjne - trikarbonylowe kompleksy renu(I)”
 4. Sebastian Kabaciński
  „Polimery koordynacyjne kobaltu(II) i niklu(II) synteza, badania strukturalne i magnetyczne”
 5. Joanna Marona
  „Badania reakcji w fazie stałej w układach MoXY (X: S, Se; Y: Se, Te)”
 6. Agnieszka Kajdan
  „Wpływ domieszki hafnu na właściwości fizykochemiczne CuCr2Se4

2014/2015

 1. Patrycja Jastrzębska
  „Zjawisko przejścia spinowego w kompleksach kobaltu(II) z 2,3,5,6-tetra(2-pirydylo)pirazyną”
 2. Katarzyna Czerwińska
  „Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe polimerów koordynacyjnych miedzi(II) opartych na łączniku azydkowym”
 3. Mariola Sadyn
  „Synteza i właściwości fizykochemiczne związków CuCr2Se4 i ZnCr2Se4 domieszkowanych tantalem”
 4. Adrianna Jakubiec
  „Wpływ domieszkowania samarem na właściwości fizykochemiczne ZnCr2Se4

2013/2014

 1. Tomasz Klemens
  „Synteza, struktura krystaliczna, właściwości magnetyczne i spektroskopowe polimeru koordynacyjnego [Co(dca)2(atz)2]n
 2. Mateusz Wydrzyński
  „Badanie właściwości magnetycznych spineli CuCr2Se4 domieszkowanych iterbem i niobem przy użyciu wagi magnetycznej Cahna oraz magnetometru nadprzewodzącego typu SQUID”

2012/2013

 1. Karolina Godek
  „Mono- i polikryształy CuCr2Se4 domieszkowane iterbem”

2011/2012

 1. Piotr Zwoliński
  „Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe rodankowego kompleksu palladu(II) z metylohemiacetalową formą aldehydu izonikotynowego”

2010/2011

 1. Joanna Palion
  „Heterobimetaliczne Mn/Hg polimery koordynacyjne z łącznikiem tiocyjanianowym”
 2. Mirela Malitka
  „Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe kompleksów Ni(II) i Pd(II) z 2-benzoilopirydyną”
 3. Katarzyna Nieora
  „Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe kompleksów Ni(II) i Pd(II) z ligandem 2-hydroxy-6-metylopirydynowym”
 4. Anna Maroń
  „Synteza oraz badanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych kompleksów [RuHX(CO)(py(CH2)3Ph)(PPh3)2] oraz [RuH(CO)(dpa)(PPh3)2]X, gdzie X= Cl, SCN”
 5. Anna Mieszczak
  „Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe półsandwiczowych kompleksów rutenu(II) z ligandami N-heterocyklicznymi”
 6. Agnieszka Żądło
  „Badania nad syntezą czteroskładnikowych chromitów ZnxCryTi2Se4
 7. Patrycja Niemiec
  „Właściwości fizykochemiczne czteroskładnikowych chromitów selenkowych na bazie CuCr2Se4
 8. Agnieszka Maślankiewicz
  „Badania nad syntezą czteroskładnikowych chromitów ZnxCryGdzSe4
 9. Maja Mendakiewicz
  „Badania nad syntezą czteroskładnikowych chromitów CuxCryGd2Se4
 10. Kamila Kacperczyk
  „Badania nad syntezą czteroskładnikowych chromitów CuxCryNbzSe4

2009/2010

 1. Iwona Nawrot
  „Heterobimetaliczne Cu/Hg polimery koordynacyjne - synteza, badania strukturalne i magnetyczne”
 2. Izabela Gryca
  „Aryloimidokompleksy renu(V) - synteza, charakterystyka strukturalna i spektroskopowa”

2008/2009

 1. Małgorzata Maciejowska
  „Synteza struktura krystalograficzna i molekularna związku [RuCl(CO)(PPh3)2(C8H7N2O)]”
 2. Anna Świtlicka
  „Synteza i struktura krystaliczna i obliczenia DFT związku kompleksowego [Cu(pybzim)2NO3]NO3
 3. Milena Wężyk
  „Spinele selenkowe w układzie ZnCr2-xVxSe4
 4. Marlena Postrożna
  „Wpływ domieszek wanadu na właściwości fizykochemiczne spinelu CuCr2Se4

2007/2008

 1. Marta Duda
  „Synteza, właściwości spektroskopowe oraz struktura krystaliczna i molekularna oksokompleksu [ReOCl2(hmguin-7-COOH)(PPh3)]”
 2. Żelazny Monika
  „Synteza, właściwości spektroskopowe oraz struktura krystaliczna i molekularna oksokompleksu [ReOBr2(Hgcin-7-COOH)(PPh3)]”
 3. Mariusz Wolff
  „Synteza, struktura krystaliczna, właściwości magnetyczne i spektroskopowe heterobimetalicznego polimeru koordynacyjnego [Cu(Z-BZPY)Hg(SCN)4]n
 4. Artur Mudyn
  „Wpływ domieszek glinu na właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4
 5. Anna Wieczorek
  „Badania nad syntezą i właściwościami fizykochemicznymi spineli układu Cu[Cr2-xAlx]Se4
 6. Agnieszka Mendewska
  „Czteroskładnikowe związki chemiczne ZnxCryGezSe4
 7. Mariola Matuszek-Nejfeld
  „Ferryty selenkowe w układzie Cu1-xFexCr2Se4 i CuCr2-yFeySe4
 8. Dorota Czader
  „Czteroskładnikowe związki polikrystaliczne o strukturze spinelowej w układzie Cd1-xMxCr2Se4 (M= Sn, Mn)”

2006/2007

 1. Daria Kłyk
  „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych chromitów selenkowych układu CdCr2-xSbxSe4
 2. Dorota Stanek
  „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych poli- i monokryształów w układzie ZnCr2-xAl xSe4
 3. Irena Kręcichwost
  „Wpływ podstawienia germanu do struktury CuCr2Se4
 4. Joanna Suchańska
  „Hodowla monokryształów CuxCoyCr2Se4 oraz CdxGeyCr2Se4. Polikrystaliczne związki zawierające kobalt”
 5. Małgorzata Gieleciak
  „Czteroskładnikowe związki o strukturze spinelowej w układzie Zn1-xMnxCr2Se4 (x = 0.6 – 1.0)”
 6. Alicja Poziemska
  „Wpływ podstawienia cyny w pozycje tetra- i oktaedryczne w spinelu ZnCr2Se4”.
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©