Licencjat


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Wykaz prac licencjackich

2017/2018

 1. Monika Żołna
  „Identyfikacja i charakterystyka związku platyny (II) z pochodną 2,2':6,2"-terpirydyny”
 2. Uladzislau Zhdan
  „Synteza, struktura, charakterystyka związków platyny(II) z pochodnymi 2,2':6,2"-terpirydyny jako potencjalnych cytostatyków”

2016/2017

 1. Paulina Brzeźniak
  „Analiza strukturalna pseudohalogenowych kompleksów kobaltu(II) w oparciu o spektroskopię IR”
 2. Angelika Bogdan
  „Widma absorpcyjne związków kompleksowych kobaltu(II)”
 3. Karolina Janocha
  „Pięciokoordynacyjne związki kobaltu(II)”
 4. Marcin Bzowski
  „Synteza, struktura oraz właściwości optyczne karbonylowych kompleksów renu(I) z pochodnymi 2,6-di(tiazol-2-ylo)pirydyny”
 5. Agnieszka Klin
  „Właściwości fotoluminescencyjne związków kompleksowych renu(I)”
 6. Kinga Nowak
  „Struktura i właściwości optyczne pochodnych 2,6-di(tiazol-2-ylo)pirydyny”
 7. Sylwia Kubica
  „Struktura i aktywność biologiczna kompleksu złota (III) z pochodną 2,2':6,2"-terpirydyny”
 8. Alicja Podpłońska
  „Wpływ liganda organicznego na właściwości fotoluminescencyjne karbonylków renu(I)”
 9. Magdalena Stelmach
  „Otrzymywanie związku ZnCr2Se4 w postaci nano- i monokrystalicznej”

2015/2016

 1. Martyna Grzegórska
  „Synteza i fizykochemia kompleksów renu z pochodnymi 4`-R-2,2`:6`,2"-terpirydyny”
 2. Daria Odintsova
  „Wyznaczanie struktury krystalicznej związku kobaltu (II) za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej”
 3. Weronika Kucab
  „Karbonylowe kompleksy renu(I) z pochodnymi 4′-R-2,2′:6′,2″-terpirydyny. Synteza, struktura i właściwości optyczne”
 4. Patrycja Minta
  „Synteza i właściwości strukturalne szeregu CuCr2-xMnxSe4”
 5. Angelika Urbanek
  „Badania reakcji w fazie stałej w układzie Cu[Cr2-xTix]Te4
 6. Aleksandra Sobczyk
  „Badania nad układem Cu[Cr2-xVx]Te4
 7. Jakub Zieliński
  „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych trójskładnikowych związków chemicznych: Bi2XY (gdzie X: S, Se, Te; Y: Se, Te)”

2014/2015

 1. Katarzyna Słapik
  „Badania reakcji w fazie stałej w układzie Bi2X3 gdzie X:S, Se, Te”
 2. Karina Fejkiel
  „Badanie właściwości fizykochemicznych monokryształów układu CuxCryNbzSe4
 3. Kinga Czyrwik
  „Badania nad reakcją w fazie stałej w układzie Cu[Cr2-xVx]Se4
 4. Katarzyna Michałek
  „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych polikrystalicznych związków chemicznych MoX2 (gdzie, X: S, Se, Te)”
 5. Agnieszka Fulczyk
  „Badania nad układem Zn[Cr2-xTix]Se4 w postaci polikrystalicznej”
 6. Daria Radoszewska
  „Analiza rentgenowska wybranych perowskitów warstwowych”
 7. Joanna Suszka
  „Badania nad otrzymywaniem monokryształów CdCr2Se4 domieszkowanych hafnem”

2009/2010

 1. Piotr Zwoliński
  „Absorpcyjna spektroskopia elektronowa kompleksów metali przejściowych na przykładzie [Ni(NCS)2(py)4]”
 2. Maciej Kapkowski
  „Analiza strukturalna pięciokoordynacyjnych kompleksów miedzi(II) typu [Cu(N-N)2X]X w oparciu o strukturalną bazę danych Cambridge Structural Database(CSD)”

 

Zakład Krystalografii UŚl ©