Dydaktyka

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium

 1. Przepisy BHP. Organizacja stanowiska pracy.
 2. Obliczenia krystalograficzne z wykorzystaniem Międzynarodowych Tablic Krystalograficznych i baz strukturalnych.
 3. Dyfraktometr rentgenowski PHYWE - zapoznanie się z budową i obsługą.
 4. Rejestracja i charakterystyka widma molibdenowej/miedziowej lampy rentgenowskiej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego PHYWE i zastosowaniu kryształu KBr lub LiF jako analizatora
 5. Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej/miedziowej lampy rentgenowskiej przy zastosowaniu odpowiednio folii cyrkonowej/niklowej.
 6. Zbadanie zależności intensywności linii Ka i Kb promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę molibdenową od napięcia i natężenia anody, przy użyciu monokryształu LiF jako analizatora.
 7. Absorpcja promieni rentgenowskich.
 8. Konstrukcja sieci odwrotnych do dwu- i trójwymiarowych sieci rzeczywistych o wybranych parametrach sieciowych przy zastosowaniu programu KRYS1. Konstrukcja sfery Ewalda.
 9. Metoda Lauego i grupy dyfrakcyjne Lauego.
 10. Badanie struktury monokryształów chlorku sodu o różnych orientacjach. Czynnik struktury.
 11. Rejestracja dyfraktogramów polikrystalicznych próbek NH4Cl, KBr i KCl przy użyciu lampy molibdenowej i miedziowej.
 12. Wskaźnikowanie refleksów dyfrakcyjnych ciał polikrystalicznych.
 13. Metoda DSH - identyfikacja związków chemicznych.

     

Zakład Krystalografii UŚl ©