Dydaktyka

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium

 1. Przepisy BHP. Organizacja stanowiska pracy.
 2. Układy krystalograficzne - ćwiczenia na modelach komórek mające na celu zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania komórek elementarnych poszczególnych układów krystalograficznych, wyboru osi krystalograficznych, ściany jednostkowej, czworościanu zasadniczego oraz wyznaczania objętości komórki elementarnej.
 3. Podstawowe pojęcia opisujące sieć przestrzenną - ćwiczenia na modelach sieci przestrzennych. Wyznaczanie współrzędnych węzłów, określanie kierunków i płaszczyzn sieci przestrzennej.
 4. Wskaźnikowanie kierunków i płaszczyzn krystalograficznych - zajęcia na komputerach przy wykorzystaniu programu KRYS1
 5. Rodzina i pas płaszczyzn sieciowych - ćwiczenia na modelach sieci przestrzennych. Wyznaczanie zbioru płaszczyzn należących do wspólnego pasa. Sprawdzanie przynależności danej płaszczyzny do wybranego pasa. Wyznaczanie osi pasa dla wybranego zbioru płaszczyzn. Obliczanie odległości międzypłaszczyznowych dla wybranych rodzin płaszczyzn sieciowych.
 6. Komórki Bravais`go - ćwiczenia na modelach komórek elementarnych. Wyznaczanie bazy komórek translacyjnych (P, A, B, C, I, F). Przyporządkowywanie typów komórek Bravais`go do poszczególnych układów krystalograficznych. Obliczanie odległości międzyatomowych w poszczególnych typach komórek. Wyznaczanie gęstości teoretycznej wybranych kryształów.
 7. Podstawy krystalochemii - struktury pierwiastków chemicznych.
 8. Podstawy krystalochemii - struktury związków chemicznych.
 9. Elementy symetrii makroskopowej - zajęcia na komputerach z wykorzystaniem programu KRYS1 i modelami kulkowymi.
 10. Elementy symetrii makroskopowej w ujęciu macierzowym - wyznaczanie punktów symetrycznie równoważnych powstałych pod działaniem poszczególnych elementów symetrii.
 11. Kombinacje elementów symetrii i klasy symetrii - zajęcia na komputerach z wykorzystaniem programu KRYS1. Zasady składania elementów symetrii i tworzenie dozwolonych kombinacji elementów symetrii. Wykreślanie projekcji elementów symetrii grup punktowych.
 12. Strukturalne elementy symetrii - zajęcia na komputerach z wykorzystaniem programu KRYS1. Zapoznanie się z działaniem osi śrubowych, płaszczyzn ślizgowych osiowych, diagonalnych i diamentowych. Wyznaczanie kierunków i punktów symetrycznie równoważnych.
 13. Wtórne elementy symetrii i grupy przestrzenne – wyznaczanie wtórnych elementów symetrii generowanych przez translacyjne powielanie twórczych elementów symetrii. Przyporządkowywanie grupom przestrzennym klas symetrii.
 14. Ćwiczenia z Międzynarodowymi Tablicami Krystalograficznymi.
 15. Najważniejsze zadania i problemy krystalograficzne - powtórka przed egzaminem.

   

Zakład Krystalografii UŚl ©