Dydaktyka

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

PROGRAM WYKŁADU Z KRYSTALOGRAFII

 1. Kryształ jako faza uporządkowana. Pokrój kryształu. Podstawowe prawa krystalografii: prawo stałości kątów, prawo równoległości ścian, prawo wymiernych wskaŸników.
 2. Osie krystalograficzne i jednostki osiowe. Œciana jednostkowa i stosunek osiowy. Układy krystalograficzne. Czworościan zasadniczy. Wybór komórki elementarnej. Objętość komórki elementarnej.
 3. Sieć przestrzenna a sieć krystaliczna. Podstawowe pojęcia opisujące sieć przesSieć przestrzenna a sieć krystaliczna. Podstawowe pojęcia opisujące sieć przestrzenną: węzły, proste sieciowe, płaszczyzny sieciowe. Wyznaczanie współrzędnych węzłów oraz obliczanie wskaŸników prostych i płaszczyzn sieciowych.
 4. Rodzina i pas płaszczyzn sieciowych. Prawo pasowe. Kąty między płaszczyznami. Odległość międzywęzłowa i międzypłaszczyznowa. Gęstość kryształu. Sieci translacyjne Bravais’go.
 5. Projekcja sferyczna, cyklograficzna i stereograficzna.
 6. Symetria względem punktu, prostej i płaszczyzny. Złożone elementy symetrii: oś przemienna i inwersyjna.
 7. Symbole i projekcje elementów symetrii.
 8. Elementy symetrii w ujęciu macierzowym: środek symetrii, oś symetrii, płaszczyzna symetrii, osie przemienne i inwersyjne.
 9. Kombinacje elementów symetrii: kombinacje osi symetrii, kombinacje osi symetrii i środka symetrii oraz kombinacje osi symetrii i osi inwersyjnych.
 10. Grupy punktowe – klasy symetrii. Pełne i skrócone symbole międzynarodowe grup punktowych. Projekcje elementów symetrii grup punktowych. Klasy symetrii a układy krystalograficzne.
 11. Strukturalne elementy symetrii. Translacja. Osie śrubowe. Płaszczyzny ślizgowe osiowe, diagonalne i diamentowe.
 12. Osie śrubowe i osiowe płaszczyzny ślizgowe w ujęciu macierzowym.
 13. Wtórne elementy symetrii. Grupy przestrzenne: symbole grup przestrzennych, zespoły pozycji symetrycznie równoważnych, graficzne przedstawianie zespołów pozycji symetrycznie równoważnych i elementów symetrii grup przestrzennych.
 14. Charakterystyka grup przestrzennych w „Międzynarodowych tablicach krystalograficznych”.
 15. Podstawy krystalochemii. Zależność niektórych właściwości kryształów od ich klasy symetrii.

Literatura

 1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996, 2001.
 2. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 3. Z. Bojarski, H. Habla, M. Surowiec, Materiały do nauki krystalografii, PWN, Warszawa 1986.
 4. Z. Kosturkiewicz, Metody krystalografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 5. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa 1984.
 6. International Tables for Crystallography, John Wiley and Sons, Inc. 2012.

   

Zakład Krystalografii UŚl ©