Dydaktyka

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia s±dowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium

 1. Przepisy BHP. Organizacja stanowiska pracy.
 2. Obliczenia krystalograficzne z wykorzystaniem Międzynarodowych Tablic Krystalograficznych i baz strukturalnych.
 3. Dyfraktometr rentgenowski PHYWE - zapoznanie się z budow± i obsług±.
 4. Rejestracja i charakterystyka widma molibdenowej/miedziowej lampy rentgenowskiej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego PHYWE i zastosowaniu kryształu KBr lub LiF jako analizatora
 5. Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej/miedziowej lampy rentgenowskiej przy zastosowaniu odpowiednio folii cyrkonowej/niklowej.
 6. Zbadanie zależności intensywności linii Kb promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę molibdenow± od napięcia i natężenia anody, przy użyciu monokryształu LiF jako analizatora.
 7. Absorpcja promieni rentgenowskich.
 8. Konstrukcja sieci odwrotnych do dwu- i trójwymiarowych sieci rzeczywistych o wybranych parametrach sieciowych przy zastosowaniu programu KRYS1. Konstrukcja sfery Ewalda.
 9. Metoda Lauego i grupy dyfrakcyjne Lauego.
 10. Badanie struktury monokryształów chlorku sodu o różnych orientacjach. Czynnik struktury.
 11. Rejestracja dyfraktogramów polikrystalicznych próbek NH4Cl, KBr i KCl przy użyciu lampy molibdenowej i miedziowej.
 12. WskaĽnikowanie refleksów dyfrakcyjnych ciał polikrystalicznych.
 13. Metoda DSH – identyfikacja zwi±zków chemicznych.
 14. Struktury pierwiastków – opis i obliczenia krystalograficzne.
 15. Struktury zwi±zków chemicznych – opis i obliczenia krystalograficzne.

   

Zakład Krystalografii U¦l ©