oktaedr

Projekty


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Projekty zrealizowane:

  1. Spektrometr absorpcji przejściowej wraz ze strojonym laserem femtosekundowym - Projekt finansowany z dotacji MNiSW na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

    Czas realizacji: 2017 - 2018
    Wartość finansowania projektu: 3 300 000 pln

  2. Wyposażenie laboratorium badań spektroskopowych w: Spektrofotometr UV-VIS-NIR o zakresie pomiarowym 190-3500 nm z przystawką do pomiarów próbek stałych, wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym; Spektrofluorymetr z przystawką do pomiarów czasów życia (TC-SPC) i oprogramowaniem oraz przestrajalny laser z układami pozwalającymi na pomiary w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni; Instytut Chemii Uniwersytet Śląski, Zakład Krystalografii, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice - Projekt finansowany z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

    Czas realizacji: 2017 - 2018
    Wartość finansowania: 2 300 000 pln

Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©