Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje
 
Dydaktyka
Krystalografia I i II
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne A
Prace dyplomowe
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Oxford Diffraction Gemini A Ultra

Dyfraktometr rentgenowski Gemini A Ultra firmy Oxford Diffraction o pełnej geometrii kappa, wyposażony w dwa automatycznie przełączalne źródła rentgenowskie dla promieniowania Mo K alfa i Cu K alfa i przystawkę CryoJet do utrzymania stałej temperatury próbki w zakresie pracy od 90 do 490K. Umożliwia rejestrację obrazu dyfrakcyjnego monokryształów związków nieorganicznych, organicznych i organometalicznych, jak również dzięki zainstalowaniu źródła Enhance Ultra umożliwia pomiar dyfrakcji na monokryształach związków białkowych i monokryształach o bardzo małych rozmiarach dających słaby obraz dyfrakcyjny. Enhance Ultra jest podzespołem wykonanym w oparciu o najnowocześniejsze lustra krzemowe, generującym jednolite, monochromatyczne promieniowanie Cu-K alfa.
Planowanie eksperymentu, sterowanie zbieraniem danych i ich wstępna obróbka odbywa się przy zastosowaniu pakietu CrysAlisPro.


UV-Vis

Posiadamy dwa dwuwiązkowe spektrofotometr UV-Vis Lab Aliance 8500 oraz Jasco V630 umożliwiające pomiary absorpcji promieniowania elektromagnetycznego próbek ciekłych i stałych w zakresie od 1100 do 190 nm. Rozdzielczość aparatów jest na poziomie 2 nm. Urządzenia są przystosowane do pomiarów kinetycznych w zakresie 0,5, 1, 6, 30 i 60 sekund. Szybkość skanowania długości fali od 60 do 3,2 nm na minutę. Dane pomiarowe zbierane i prezentowane są komputerowo, co umożliwia ich dalszę obróbkę.


Spektrometr FT-IR Nicolet iS5

Spektrometr FTIR Nicolet iS5 FT-IR o zakresie spektralnym 7800-350 cm-1 i rozdzielczości spektralnej lepszej niż 0.8 cm-1. Aparat wyposażony jest w laser diodowy z kontrolą temperatury.


Spektrofotometr UV-VIS-NIR Nicolet iS50

Spektrometr Nicolet iS50 o zakresie spektralnym 770-3500 nm z modułem UV-VIS o zakresie 200-1100 nm. Aparat ma mozliwość rozszerzenia o moduł do widm ramanowskich, mikroskop IR oraz zwiększenie zakresu do standardowej podczerwieni FT-IR.


Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

Aparat jest szybko skanującym spektrofotometrem fluorescencyjnym (60.000 nm/min) umożliwiającym wykonywanie pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji. Dodadkowo możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fosforescencji do 1 ms. Aparat umożliwia wykonanie kwantowej korekcji widma przy użyciu Rodaminy B. Oprogramowanie sterujące spektrofluorymetrem umożliwia wszechstronną analizę ilościową i jakościową badanych substancji włącznie z wykonywaniem widm trójwymiarowych. Dodatkowo aparat jest wyposażony w przystawkę do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu


Spektrofluorymetr FLS-980

Aparat umozliwia pomiary stacjionarne oraz czasów życia w zakresie 15 ps do 10 s. Wyposażony jest w bezozonowa lampę ksenonowa do pomiarów stacjonarnych w zakresie 230-1000 nm oraz mikrosekundową i nanosekundową lampy do pomiarów czasów życia w zakresie: 1 μs to 10 s i 100 ps do 50 μs. Ponadto zestaw pulsowych diod LED i laserów diodowych pozwala na wzbudzanie próbek w zakresie od 200 do 900 nm; zakres emisji od 200 do 1350 nm. Urządzenie wyposażone jest w cztery rodzaje detektorów: fotopowielacz R928P chłodzony termoelektrycznie, działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów, zakres pracy 200-870nm, b. detektor MCP-PMT (fotopowielacz mikrokanałowy), chłodzony termoeletrycznie, działający w układzie zliczania pojedynczych fotonów, zakres pracy 200-850nm, szybkość odpowiedzi 25ps, detektor referencyjny - wysokostabilna fotodioda krzemowa na zakres 200-1000nm oraz fotodiodę krzemową do pomiarów absorpcyjnych.


Spektrofluorymetr femtosekundowy z bramkowaniem optycznym

Aparat wyposażony jest w femtosekunowy oscylator tytanowo-szafirowy oraz układ podwajania częstotliwości (SHG) do wzbudzenia próbki drugą harmoniczną oscylatora Ti:sapp i generator trzeciej harmonicznej (THG) współpracujący z układem podwajania częstotliwości. Taka konfiguracja umożliwia pomiar w zakresie fluorescencji od 320 do 1600 nm.


Piece komorowe

 

Piece laboratoryjne komorowe pozwalają na wygrzewanie próbek w wysokich temperaturach. Piec typu FCF 22HM z maksymalną temperaturą grzania 1300oC i piec typu FCF 22M z maksymalną temperaturą grzania 1150oC. Duże komory wewnętrzne (22 dm3) pozwalają na umieszczenie znacznej ilości próbek jednocześnie. Stabilizacja temperatury zawiera się w zakresie do 3°C a rozkład temperatury w komorze roboczej pieca do 5°C. Sterowanie piecami odbywa się za pomocą programowanego mikroprocesorowego regulatora temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, umożliwiającym realizację 10 programów po 10 cykli w każdym programie, pozwalający na ustawienie opóźnionego czasu startu (do 100 godzin), przyrostu temperatury w odpowiednim czasie, czasu wygrzewania i czasu chłodzenia.
Piece rurowo-strefowe PRS - 55HM i PRS - 55HMpp to elektryczne, oporowe, przelotowe, komorowe piece średniotemperaturowe z metalowymi przewodami grzejnymi. Maksymalna temperatura pracy ciągłej 1200oC, z dokładnością do 1oC. Piece te są wykorzystywane do otrzymywania monokryształów metodą gazowego transportu chemicznego, ponieważ możliwe jest ustalenie automatyczne dowolnego gradientu temperatur pomiędzy dwoma końcami ampuły reakcyjnej. W piecu PRS - 55HMpp są trzy programatory temperatury co umożliwia prowadzenie równocześnie dwóch syntez, natomiast w piecu PRS - 55HM są dwa programatory temperatury i tylko jedna reakcja może przebiegać w danym okresie czasu. Piece te pozwalają na ścisłe zaprogramowanie przebiegu procesu: czasu rozgrzewania do zadanej temperatury, czasu wygrzewania oraz stopniowego chłodzenia reaktora.

Piec rurowy trójstrefowy

W piecu jest możliwość zaprogramowania trzech stref grzejnych o różnych temperaturach. W takich piecach prowadzona jest synteza materiałów metodą gazowego transportu chemicznego, w której wymagany jest gradient temperatury.


Turbomolekularne stanowisko pompowe

 

Służy do zatapiania ampuł ze szkła kwarcowego pod wysoką próżnią. W tak odpompowanych ampułach prowadzona jest synteza domieszkowanych selenospineli chromowych.


Młynek kulowy

Urzadzenie wyposażone w kule cyrkonowe. Naczynia wykonują ruch horyzontalny z regulowaną częstotliwością w zakresie od 180 do 1800 cykli. Podczas całego procesu mielenia układ mikroprocesorowy młynka porównuje częstotliwość wstrząsów z wartością nastawioną. Dzięki temu wartość ta utrzymywana jest na stałym poziomem co daje bardzo powtarzalne wyniki mielenia.


Oprogramowanie

  • Cambridge Structural Database - krystalograficzna baza danych cząsteczek związków organicznych i metaloorganicznych. Baza CSD gromadzi dane bibliograficzne, chemiczne oraz krystalograficzne struktur 3D wyznaczonych metodami rentgenografii strukturalnej.
  • HSC Chemistry 6.1 - program do obliczeń termodynamicznych;
  • FactSage - program do tworzenia diagramów fazowych i wyznaczania obszarów wzajemnej rozpuszczalności i stabilności układów wieloskładnikowych;
  • Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne - dostęp online z każdego komputera w Zakładzie Krystalografii;

 

 

Zakład Krystalografii UŚl ©